4Ekologia leśna jest jednym z działów ekologii, nauka ta podejmuje przede wszystkim problem, leśnych układów, ponieważ te mają znaczący wpływ na ustalenie stosowania zasad hodowlano leśnych. Ekologia leśna daje nam wiele możliwości, ponieważ pozwala określić zdolność samoregulacji eko systemów leśnych a także pozwala określić las jako przyrodniczą całość, która występuje w biosferze. Dzięki tym wiadomościom możemy śmiało zrozumieć jak powstaje las i przede wszystkim, w jaki sposób oddziałuje on na środowisko przyrodnicze. Wiadomości z zakresu ekologii leśnej są też bogatym źródłem wiedzy dla takich nauk jak botanika, klimatologia. Ekologia leśna z czasem została rozbudowana o zagadnienia dotyczące istoty lasu, życia roślin i zwierząt, właściwości drzewostanów daje to olbrzymią wiedzę dla przyszłych pokoleń. Głównym czynnikiem, który przyczynił się do postępu w tej dziedzinie naukowej były zdobycze naukowo techniczne, które umożliwiły dogłębniejsze badania struktury lasu dokonały się one na przełomie dziewiętnastego oraz dwudziestego wieku i w ciąż ulegają modernizacjom i przeobrażeniom alby jak najlepiej służyć nauce. W ekologii leśnej nie można pominąć też zagadnienia eko stytemu leśnego, czyli całej populacji roślin zwierząt oraz wszystkich elementów przyrody nie ożywionej. Zazwyczaj kompleks leśny pojmowany jest jako jeden eko system w rzeczywistości jest jednak zupełnie inaczej, ponieważ ekosystem składa się z wielu maleńkich i drobnych elementów często o zupełnie innych stosunkach biocenotycznych i siedliskowych. Dlatego też w każdym lesie możemy wyrodzić kilka eko systemów. Systemy te mogą żyć obok siebie nie wpływając nawet na swoje egzystencje, w lesie można spotkać nie tylko ekosystem glebowy, ale też i stawy, rzeki, czyli sferę wodną. Co ważne zespól kilku eko systemów ma zdolność tworzenia całości przyrodniczej o wyższym rzędzie czyli tak wszystkim doskonale znanego krajobrazu przyrody. Ekologia leśna jest bardzo istotnym aspektem, jeśli chodzi o poznanie struktury lasu, ponieważ tylko na jej podstawie jest możliwe ustalenie zależności zachodzących pomiędzy jego strukturami. Im głębiej będziemy zorientowani w systemie leśnym tym bardziej pogłębiona zostanie wiedza z pokrewnych dziedzin, czyli botaniki czy zoologii. Las jest pięknym terenem, który jako jeden z nie wielu nie jest naruszony jeszcze cywilizacją, dlatego właśnie tutaj możemy spotkać ciekawe gatunki roślin i zwierząt żyjących w naturalnym środowisku. Ekologia leśna poza wymiarem typowo naukowym ma jeszcze na celu ochronę życia leśnego i zachodzących pomiędzy nimi zależnościami, ponieważ tylko w takich warunkach może rozwijać się ekosystem leśny. W celu ochrony życia w lesie proponowana jest przede wszystkim polityka ekologiczna jest ona regulowana aktami prawnymi, które maja na celu ochronę lasu i ziemi stwierdza ona również, że środowisko naturalne trzeba bronić przed degradacją i zapis ten jest regulowany prawnie mimo to nie wielu ludzi go przestrzega, przez co dochodzi od degradacji fauny i flory a tym samym całego naszego otoczenia.

21Ochrona środowiska naturalnego jest bardzo ważnym aspektem dla zachowania równowagi na ziemi, problem ten rozumieją przede wszystkim organizacje ekologiczne, które starają się uświadomić ludziom zagrożenia płynące z degradacji środowiska naturalnego. Organizacje te mogą być globalne, państwowe lub lokalne różny może też być sposób ich kierowania jedne mogą być instruowane przez rząd inne nawet przez osoby prywatne. Wśród organizacji działających na rzecz ochrony środowiska wyróżniamy kilka najbardziej prężnie działających są to narodowy fundusz ochrony środowiska, przyjaciele ziemi czy front wyzwolenia ziemi. Sprawa ochrony środowiska naturalnego jest tak ważna, że była również tematem konferencji, jaka odbyła się w tysiąc dziewięćset siedemdziesiątym drugim roku, wzięło w niej udział blisko sto piętnaście państw w celu ustalenia programu naprawczego naszego środowiska. Podczas konferencji powołano również specjalny program pod nazwa unpe w późniejszym czasie powstała też druga konferencja znana wszystkim pod nazwa szczyt ziemi w tym wypadku również chodziło o wcielenie w życie polityki ochrony środowiska. Na rzecz ochrony środowiska bardzo prężnie działają przede wszystkim organizacje poza rządowe zaliczamy do nich partię ciemno i jasnozielonych. Z grup tych najbardziej popularną jest partia jasnozielonych, ponieważ składa się z bardziej znanych grup społecznych takich jak przyjaciele ziemi czy Greenpeace. Celem nadrzędnym jasnozielonych jest zwrócenie uwagi na kwestie ochrony środowiska. Jasnozieloni swoje postulaty kierują przede wszystkim w stronę rządu po to, aby ustawami i rozporządzeniami ochronił przyrodę. Bardziej radykalne poglądy głoszą ciemnozieloni, którzy uważają, że współczesne ideologie są przekupne i to właśnie one odpowiadają w znaczącej części za degradacje środowiska naturalnego. Ideologie te nie postrzegają człowieka jako wyższą forem życia ani jako element środowiska, dlatego zezwalają na to, mógł one czerpać z ziemi zasoby naturalne. Grupa ta uważa, że ten stan rzeczy jest spowodowany przede wszystkim pogonią za postępem cywilizacyjnymi rozwojem, który nie zawsze jest dobry dla naszego środowiska naturalnego. W wyniku nadmiernego postępu cywilizacyjnego zasoby ziemi są bardzo znacząco wyczerpywane zmienia się tez nasze otoczenie, które jest zaśmiecane i niszczone. Człowiek jest wyższa formą życia to on ma prawo do zarządzania zasobami i natury musi jednak wykonywać to właściwe najczęściej nie z ma w tej kwestii umiaru, dlatego też powoływane są nowe partie oraz ugrupowania, które stoją na straży środowiska naturalnego. Co pewien czas organizacje te spotykają się na tak zwanych konferencjach po to aby wspólnie zastanowić się nad polityką ochrony środowiska naturalnego. Tylko wspólne dzianie na zakrojone szeroką skale może zmienić cos w środowisku naturalnym, które ciągle jest poddawane degradacji i wyniszczaniu. Działania takie są znaczące przede wszystkim dla losów przyszłych pokoleń i zachowania życia na ziemi.

19Reforma podatkowa znana też po nazwa zielonej reformy podatkowej ma na celu zwiększenie opodatkowania produktów powstających bezpośrednio ze środowiska oraz wszelkich zanieczyszczeń konsumpcyjnych. Reforma ta powoduje, że do budżetu państwa ma dodatkowe środki na ochronę środowiska naturalnego. Posunięcia przyczyniają się również do efektywniejszego gospodarowania surowcami naturalnymi, które wciąż ulęgają uszczupleniu. Naukowcy wciąż pracują nad nowymi metodami pozyskiwania surowców lub wytwarzani ich ze sadowiska naturalnego jak ma to miejsce w przypadku energii elektrycznej. Wyższe ceny przyczyniają się do innowacyjności w dziedzinie gospodarki oraz do podnoszenia jakości produktów. Jak dotąd elementy reformy ekologicznej wprowadzone zostały tylko w nielicznych państwach należących do unii europejski czyli do Niemiec Szwecji Holandii oraz Danii. Zwolenników zielonej reformy jest bardzo wielu postulują oni o wniesie reformy ekologicznej również na pozostałe kraje w tym na teren polski, szczególnie mocno opowiada się za tym partia zielonych, której założeniem są działania pro ekologiczne oraz ochrona praw człowieka. Partia ta została założona stosunkowo nie dawno, ponieważ w roku dwa tysiące trzecim mimo to pełni ważną funkcje w systemie reformy ekologicznej. Społeczność ta składa się z rożnych środowisk społecznych, czyli działają w niej osoby z organizacji pozarządowych, ekologicznych. Zasadniczym celem tego ugrupowania jest reforma ekologiczna w Polsce oraz przystąpienie polski do unii, ponieważ po wejściu do niej będą kraj obowiązywały całkiem nowe prawa ekologiczne. Unia Europejka kładzie duży nacisk na sprawy ekologii, dlatego tez członkostwo w niej jest tak ważne. Działalność zielonych widać przede wszystkim w Polsce tutaj wiernie walczą o ochronę natury najgłośniejszą kampanią, w która przyniosła im rozgłos był strajk przeciwko obwodnicy w Augustynowie biegnącej przez dolinę, Rozpudy. Dzięki tego typu akcjom wstrzymali postęp cywilizacyjny, które bardzo mocno zachwiałby ekologia i całym bogactwem natury występującym w tamtejszych terenach. Głównymi filarami działalności zielonych jest ekologia sprawiedliwość demokracja oraz pacyfizm. Ruch zielonych jest bardzo rozbudowany jednak, osamotniony, ponieważ w Polsce brakuje organizacji, które zajęłyby się problemami ekologii. Reforma ekologiczna jest bardzo ważnym posunięciem, jeśli chodzi o nasze środowisko, ponieważ nasuwa na społeczeństwo pewne regulacje prawne i nie jako zmusza ich do działania na rzecz środowiska. Środowiska jest przecież naszym wspólnym dobrem, o które powinni walczyć wszyscy. Ma to odbicie również w konstytucji gdzie istniej zapis mówiący o ochronie środowiska i obowiązkach obywatela względem natury. Dzięki tej reformie ulec zmianie może przede wszystkim sposób pozyskiwania dóbr z natury oraz ich zasięg, skala, na jaką wydobywane są surowe naturalne z głębi ziemi jest zbyt wielka i grozi dużym ubożeniem ziemi w przyszłości a nawet całkowitym ich zatraceniu.