4Ekologia leśna jest jednym z działów ekologii, nauka ta podejmuje przede wszystkim problem, leśnych układów, ponieważ te mają znaczący wpływ na ustalenie stosowania zasad hodowlano leśnych. Ekologia leśna daje nam wiele możliwości, ponieważ pozwala określić zdolność samoregulacji eko systemów leśnych a także pozwala określić las jako przyrodniczą całość, która występuje w biosferze. Dzięki tym wiadomościom możemy śmiało zrozumieć jak powstaje las i przede wszystkim, w jaki sposób oddziałuje on na środowisko przyrodnicze. Wiadomości z zakresu ekologii leśnej są też bogatym źródłem wiedzy dla takich nauk jak botanika, klimatologia. Ekologia leśna z czasem została rozbudowana o zagadnienia dotyczące istoty lasu, życia roślin i zwierząt, właściwości drzewostanów daje to olbrzymią wiedzę dla przyszłych pokoleń. Głównym czynnikiem, który przyczynił się do postępu w tej dziedzinie naukowej były zdobycze naukowo techniczne, które umożliwiły dogłębniejsze badania struktury lasu dokonały się one na przełomie dziewiętnastego oraz dwudziestego wieku i w ciąż ulegają modernizacjom i przeobrażeniom alby jak najlepiej służyć nauce. W ekologii leśnej nie można pominąć też zagadnienia eko stytemu leśnego, czyli całej populacji roślin zwierząt oraz wszystkich elementów przyrody nie ożywionej. Zazwyczaj kompleks leśny pojmowany jest jako jeden eko system w rzeczywistości jest jednak zupełnie inaczej, ponieważ ekosystem składa się z wielu maleńkich i drobnych elementów często o zupełnie innych stosunkach biocenotycznych i siedliskowych. Dlatego też w każdym lesie możemy wyrodzić kilka eko systemów. Systemy te mogą żyć obok siebie nie wpływając nawet na swoje egzystencje, w lesie można spotkać nie tylko ekosystem glebowy, ale też i stawy, rzeki, czyli sferę wodną. Co ważne zespól kilku eko systemów ma zdolność tworzenia całości przyrodniczej o wyższym rzędzie czyli tak wszystkim doskonale znanego krajobrazu przyrody. Ekologia leśna jest bardzo istotnym aspektem, jeśli chodzi o poznanie struktury lasu, ponieważ tylko na jej podstawie jest możliwe ustalenie zależności zachodzących pomiędzy jego strukturami. Im głębiej będziemy zorientowani w systemie leśnym tym bardziej pogłębiona zostanie wiedza z pokrewnych dziedzin, czyli botaniki czy zoologii. Las jest pięknym terenem, który jako jeden z nie wielu nie jest naruszony jeszcze cywilizacją, dlatego właśnie tutaj możemy spotkać ciekawe gatunki roślin i zwierząt żyjących w naturalnym środowisku. Ekologia leśna poza wymiarem typowo naukowym ma jeszcze na celu ochronę życia leśnego i zachodzących pomiędzy nimi zależnościami, ponieważ tylko w takich warunkach może rozwijać się ekosystem leśny. W celu ochrony życia w lesie proponowana jest przede wszystkim polityka ekologiczna jest ona regulowana aktami prawnymi, które maja na celu ochronę lasu i ziemi stwierdza ona również, że środowisko naturalne trzeba bronić przed degradacją i zapis ten jest regulowany prawnie mimo to nie wielu ludzi go przestrzega, przez co dochodzi od degradacji fauny i flory a tym samym całego naszego otoczenia.

24Zielona polityka łączy w sobie zarówno idee i wartości, które są podstawą budowania aktywnego społeczeństwa, które rozwija się zgodnie z zasadą równoważonego rozwoju i respektuje prawa mniejszości. Pierwsze zielone partie polityczne powstały już w latach siedemdziesiątych swoje korzenie wywodzą z nurtu liberalizmu oraz socjalizmu. Zielona polityka w swych działaniach obejmuje trzy podstawowe kategorie, czyli ekologie, społeczeństwo i gospodarkę, ponieważ te elementy są podstawa zrównoważonego rozwoju. Zielona polityka jest realizowana przez odpowiednie organy zwane partiami zielonymi swoje działania opierają przede wszystkim na ekologii sprawiedliwości społecznej oraz demokracji. Jeśli chodzi o kwestie ekologiczną partie te skupiają się na promowaniu alternatywnych źródeł pozyskiwania energii, transportu sprzeciwiają się też nadmiernemu rozwojowi przemysłu, który bezpośrednio godzi w środowisko naturalne mowa tutaj o licznych autostradach czy elektrowniach atomowych.. W swych działaniach zieloni często opierają się tez na sprawiedliwości społecznej jej wymiar widoczny jest w polityce podatkowej znane też pod nazwą zielonej reformy podatkowej na mocy, której wielkie korporacje są karane za zatruwanie środowiska naturalnego, opodatkowanie sięga też strefy pobierania nieodnawialnych zasobów. Kolejnym ważnym aspektem polityki zielonej jest demokracja, duża cześć działaczy zielonych bierze udział w ruchach przeciwko wojnie i agresywnemu kapitalizmowi, ponieważ niekorzystnie w pływają na nasza planetę. Zieloni mają bardzo szeroko zakrojone poglądy, ponieważ sięgają one nie tylko sfery ekonomicznej skupiają się też na biosferze. Zieloni przeciwni są przede wszystkim zbyt szybkiemu i radykalnemu wzrostowi gospodarczemu, ponieważ niesie on ze sobą straty, jeśli chodzi, o strefę ekologii. Zieloni w swych poglądach podkreślają bardzo mocno role demokracji, ponieważ pojedyncza, jednostka nie ma większego wpływu na to, co dzieje się w naszym kraju i środowisku naturalnym. Dlatego też propagują model współpracy i inicjatyw mieszkańców w celu zabezpieczenia środowiska naturalnego. Kolejnymi ważnymi elementami działania zielonych jest też anty faszyzm czy ksenofobia, zieloni walczą przede wszystkim o równe prawa dla wszystkich jednostek oraz wyznań nie pomijają też tutaj praw zwierząt i dążenia do utrzymania na dotychczasowym poziomie bioróżnorodności. W zgolonej polityce możemy wydzielić dwa ugrupowania jedno sadzi, że problem ekologiczny jest możliwy do rozwiązania za pomocą wolnego rynku oraz politykę liberalną drugi zaś rozwiązania problemu ekologicznego upatruje przede wszystkim w rządzie. Według większości to rządy wszystkich krajów muszą się zjednoczyć i wspólnie opracować politykę zabezpieczając losy naszej planety przed wyniszczeniem. Tylko wspólne działanie może być na tyle silne, aby zmienić sytuacje ekologiczną naszego środowiska w przeciwnym razie może ulec degradacji i zniszczeniu, ponieważ wciąż jest narażone na wpływy cywilizacji, postępu i nie właściwie prowadzona polityki gospodarczej państwa.