19Reforma podatkowa znana też po nazwa zielonej reformy podatkowej ma na celu zwiększenie opodatkowania produktów powstających bezpośrednio ze środowiska oraz wszelkich zanieczyszczeń konsumpcyjnych. Reforma ta powoduje, że do budżetu państwa ma dodatkowe środki na ochronę środowiska naturalnego. Posunięcia przyczyniają się również do efektywniejszego gospodarowania surowcami naturalnymi, które wciąż ulęgają uszczupleniu. Naukowcy wciąż pracują nad nowymi metodami pozyskiwania surowców lub wytwarzani ich ze sadowiska naturalnego jak ma to miejsce w przypadku energii elektrycznej. Wyższe ceny przyczyniają się do innowacyjności w dziedzinie gospodarki oraz do podnoszenia jakości produktów. Jak dotąd elementy reformy ekologicznej wprowadzone zostały tylko w nielicznych państwach należących do unii europejski czyli do Niemiec Szwecji Holandii oraz Danii. Zwolenników zielonej reformy jest bardzo wielu postulują oni o wniesie reformy ekologicznej również na pozostałe kraje w tym na teren polski, szczególnie mocno opowiada się za tym partia zielonych, której założeniem są działania pro ekologiczne oraz ochrona praw człowieka. Partia ta została założona stosunkowo nie dawno, ponieważ w roku dwa tysiące trzecim mimo to pełni ważną funkcje w systemie reformy ekologicznej. Społeczność ta składa się z rożnych środowisk społecznych, czyli działają w niej osoby z organizacji pozarządowych, ekologicznych. Zasadniczym celem tego ugrupowania jest reforma ekologiczna w Polsce oraz przystąpienie polski do unii, ponieważ po wejściu do niej będą kraj obowiązywały całkiem nowe prawa ekologiczne. Unia Europejka kładzie duży nacisk na sprawy ekologii, dlatego tez członkostwo w niej jest tak ważne. Działalność zielonych widać przede wszystkim w Polsce tutaj wiernie walczą o ochronę natury najgłośniejszą kampanią, w która przyniosła im rozgłos był strajk przeciwko obwodnicy w Augustynowie biegnącej przez dolinę, Rozpudy. Dzięki tego typu akcjom wstrzymali postęp cywilizacyjny, które bardzo mocno zachwiałby ekologia i całym bogactwem natury występującym w tamtejszych terenach. Głównymi filarami działalności zielonych jest ekologia sprawiedliwość demokracja oraz pacyfizm. Ruch zielonych jest bardzo rozbudowany jednak, osamotniony, ponieważ w Polsce brakuje organizacji, które zajęłyby się problemami ekologii. Reforma ekologiczna jest bardzo ważnym posunięciem, jeśli chodzi o nasze środowisko, ponieważ nasuwa na społeczeństwo pewne regulacje prawne i nie jako zmusza ich do działania na rzecz środowiska. Środowiska jest przecież naszym wspólnym dobrem, o które powinni walczyć wszyscy. Ma to odbicie również w konstytucji gdzie istniej zapis mówiący o ochronie środowiska i obowiązkach obywatela względem natury. Dzięki tej reformie ulec zmianie może przede wszystkim sposób pozyskiwania dóbr z natury oraz ich zasięg, skala, na jaką wydobywane są surowe naturalne z głębi ziemi jest zbyt wielka i grozi dużym ubożeniem ziemi w przyszłości a nawet całkowitym ich zatraceniu.

24Zielona polityka łączy w sobie zarówno idee i wartości, które są podstawą budowania aktywnego społeczeństwa, które rozwija się zgodnie z zasadą równoważonego rozwoju i respektuje prawa mniejszości. Pierwsze zielone partie polityczne powstały już w latach siedemdziesiątych swoje korzenie wywodzą z nurtu liberalizmu oraz socjalizmu. Zielona polityka w swych działaniach obejmuje trzy podstawowe kategorie, czyli ekologie, społeczeństwo i gospodarkę, ponieważ te elementy są podstawa zrównoważonego rozwoju. Zielona polityka jest realizowana przez odpowiednie organy zwane partiami zielonymi swoje działania opierają przede wszystkim na ekologii sprawiedliwości społecznej oraz demokracji. Jeśli chodzi o kwestie ekologiczną partie te skupiają się na promowaniu alternatywnych źródeł pozyskiwania energii, transportu sprzeciwiają się też nadmiernemu rozwojowi przemysłu, który bezpośrednio godzi w środowisko naturalne mowa tutaj o licznych autostradach czy elektrowniach atomowych.. W swych działaniach zieloni często opierają się tez na sprawiedliwości społecznej jej wymiar widoczny jest w polityce podatkowej znane też pod nazwą zielonej reformy podatkowej na mocy, której wielkie korporacje są karane za zatruwanie środowiska naturalnego, opodatkowanie sięga też strefy pobierania nieodnawialnych zasobów. Kolejnym ważnym aspektem polityki zielonej jest demokracja, duża cześć działaczy zielonych bierze udział w ruchach przeciwko wojnie i agresywnemu kapitalizmowi, ponieważ niekorzystnie w pływają na nasza planetę. Zieloni mają bardzo szeroko zakrojone poglądy, ponieważ sięgają one nie tylko sfery ekonomicznej skupiają się też na biosferze. Zieloni przeciwni są przede wszystkim zbyt szybkiemu i radykalnemu wzrostowi gospodarczemu, ponieważ niesie on ze sobą straty, jeśli chodzi, o strefę ekologii. Zieloni w swych poglądach podkreślają bardzo mocno role demokracji, ponieważ pojedyncza, jednostka nie ma większego wpływu na to, co dzieje się w naszym kraju i środowisku naturalnym. Dlatego też propagują model współpracy i inicjatyw mieszkańców w celu zabezpieczenia środowiska naturalnego. Kolejnymi ważnymi elementami działania zielonych jest też anty faszyzm czy ksenofobia, zieloni walczą przede wszystkim o równe prawa dla wszystkich jednostek oraz wyznań nie pomijają też tutaj praw zwierząt i dążenia do utrzymania na dotychczasowym poziomie bioróżnorodności. W zgolonej polityce możemy wydzielić dwa ugrupowania jedno sadzi, że problem ekologiczny jest możliwy do rozwiązania za pomocą wolnego rynku oraz politykę liberalną drugi zaś rozwiązania problemu ekologicznego upatruje przede wszystkim w rządzie. Według większości to rządy wszystkich krajów muszą się zjednoczyć i wspólnie opracować politykę zabezpieczając losy naszej planety przed wyniszczeniem. Tylko wspólne działanie może być na tyle silne, aby zmienić sytuacje ekologiczną naszego środowiska w przeciwnym razie może ulec degradacji i zniszczeniu, ponieważ wciąż jest narażone na wpływy cywilizacji, postępu i nie właściwie prowadzona polityki gospodarczej państwa.