1Sama nazwa ekologia pochodzi z języka greckiego i oznacza w dosłownym przekładzie dom oraz naukę. Współcześnie definiuje się to zagadnienie jako naukę o funkcjonowaniu przyrody. Ekologia poza badaniem struktury otoczenia naturalnego zajmuje się również życiem organizmów żywych i ich środowiskiem oraz bada wzajemne powiązania zachodzące pomiędzy nimi. Wszystkie organizmy żywe żyją we wzajemnym powiązaniu sieć tych relacji połączona jest także z ich środowiskiem naturalnym. Ekologią i badaniem natury zajmowano się już dawno temu, czyli w czasach starożytnych jednak jako nauka ta dziedzina rozwinęła się dopiero w wieku dziewiętnastym wtedy też wzrosła świadomość ludzi na temat środowiska naturalnego oraz jego ochrony. Ekologia łączy w sobie też inne nurty takie jak sozologie czy filozofie, ponieważ traktuje bardzo często o egzystencji przyrody i o miejscu, jakie zajmuje w nim człowiek. Najprościej ujmując zagadnienie ekologii można stwierdzić, że jest to nauka o naturze, jej zagrożeniach oraz konsekwencjach, jakie mogą wyniknąć z degradacji środowiska naturalnego. Bardzo często możemy też dostrzec w tej nauce przesłanki na temat samej ochrony środowiska. Termin ekologia został zapoczątkowany przez niemieckiego biologa w tysiąc osiemset sześćdziesiątym dziewiątym roku, który to przez te nazwę pragnął określić badania nad zwierzętami oraz ich relacje z otoczeniem naturalnym, ponieważ istnieje tutaj duża zależność, zwierzęta są nastawione na interakcje wrogie lub przyjazne z roślinami oraz innymi zwierzętami. Nauka ta jest bardzo szeroko pojmowana, jedni uważają, że zajmuje się oddziaływaniem, na organizmy czynników abiotycznych i biotycznych inni z kolei sadza, że ekologia jest nauką o ochronie środowiska. Tak szerokie pojmowanie ekologii prowadzi do powstania wielu terminów na jej określenie możemy spotkać je przede wszystkim w licznych publikacjach i podręcznikach szkolnych. Zagadnienie ekologii jest bardzo ważnym aspektem, dlatego też bardzo często przeznaczanych jest na nie wiele lekcji w celu uświadomienia młodzieży zagrożeń wynikających ze złego oddziaływania na środowisko i jego degradacje. Środowisko naturalne jest nie tylko miejsce życia fauny i flory, ale też i bezpośrednio ludzi, jeśli będzie niszczone to w końcu doprowadzi do śmierci wielu gatunków zwierząt i roślin. W Polsce problem zagrożenia środowiska jest bardzo znaczący, ponieważ wiele wód oraz gleb ulega zanieczyszczeniom, wszystko to sprawia, że polska znajduje się na ostatnich pozycjach, jeśli chodzi o ochronę środowiska. Ciągle ingerowanie w prawa przyrody wcześniej czy później da o sobie znać, ponieważ przyroda utraci cenna zdolność do samoregulacji, czyli możemy liczyć się z częstymi klęskami żywiołowymi, ocieplaniem klimatu czy podwoziami. Sami nie jako gotujemy sobie taki los, ponieważ nie zwracamy uwagę na swoje otoczenie i środowisko tylko niszczymy je. Za najważniejsze pojęcia w ekologii uważa się ekosystem, krajobraz czy biosfera i tym zagadnieniom poświęca się najwięcej publikacji.

Środowisko naturalne stale narażone jest na zaśmiecanie oraz działanie nie sprzyjające jego przetrwaniu, dlatego też tak ważnym aspektem staje się edukacja w tym zakresie. Edukacja ekologiczna jest to nic innego jak forma kształcenia oraz wychowania społeczeństwa w duchu szacunku dla środowiska naturalnego. Edukacja ekologiczna ma bardzo szeroki zakres przez wielu autorów definiowana jest jako proces psychologicznego oddziaływania na jednostkę w celu kształtowania przede wszystkim jego świadomości na temat ochrony środowiska. Edukacja ekologiczna zawiera się również w licznych programach skierowanych do szkól, ponieważ tylko nauczając ochrony można osiągnąć zamierzone skutki. W potocznym znaczeniu są to wszystkie formy oddziaływań skierowanych bezpośrednio do społeczności w tym w szczególności obejmujące dzieci oraz młodzież, ponieważ to walnie na nich spoczywa ochrona środowiska naturalnego. Ekologia ma na celu propagowanie konkretnych zachowań, które będą jak najbardziej korzystne dla otoczenia należą od nich przede wszystkim sprzątnie świata oczyszczanie terenów zielonych, wód jezior. Działania mające na celu uświadamianie młodych ludzi na temat ekologii prowadzone są nie tylko przez szkoły, ale również przez specjalistyczne organizacje ekologiczne. Edukacja ta może przyjmować różne formy wyróżniamy tutaj przede wszystkim kształcenia ustawicznego odbywa się ono poprzez rozdawanie ulotek oraz wszelkiego typu programów edukacyjnych, kolejną formą jest kształcenia młodzieży w zakresie ekologii na lekcjach szkolnych a konkretnie lekcji biologii program ten może być realizowany też na spotkaniach organizowanych przez organizacje ekologiczne. W edukacji na temat ochrony środowiska nie możemy pominąć znaczącej roli zielonych szkol, które dają ogromne możliwości edukacyjne, to właśnie na nich dziecko uczy się kontaktu z naturą i może swoja dotychczasowa wiedzę zamienić na praktyczną. Potrzeby edukacji dzieci w zakresie ochrony środowiska widzi również rząd, ponieważ to za jego sprawa edukacja ekologiczna stała się obecna w szkołach, może być ona realizowana jako ścieżka edukacyjna mającą charakter typowo wychowawczy oraz edukacyjny, edukacja ta jest udzielana dzieciom do czwartej do szóstej klasy szkoły podstawowej. W tym wieku dzieci chłoną najwięcej wiedzy poza tym są chętne do działania. Edukacja jest nie zbędnym czynnikiem, jeśli chcemy mieć czyste i zadbane środowisko naturalne tylko nauczając uświadamiamy młodych ludzi na temat zagrożeń globalnych. Nim się one nie pojawia nikt nie zdaje sobie do końca z nich sprawę tym czasem są bardzo groźne nie tylko dla życia fauny i flory, ale nawet ludzkiego. Człowiek musi nauczyć się żyć w zgodzie z natura dla własnego dobra. Wiedza przelana na młode pokolenia procentuje, ponieważ są oni bardziej świadomi i prze to traktują ochronę środowiska bardzo poważnie. Edukacja ekologiczna ma też wymiar profilaktyczny, ponieważ zapobiega dewastacji środowiska i jego zaśmiecaniu, co jest bardzo ważnym aspektem dla naszego otoczenia naturalnego.