23 Zrównoważony rozwój to kolejny aspekt, który ma znaczy wpływ na ekologie naszego, środowiska naturalnego, zrównoważony rozwój to inaczej mówiąc eko rozwój zakłada on przede wszystkim życie na poziomie, które jest równoznaczne z obecnym rozwojem cywilizacyjnym dzięki temu mogą zostać zaspokojone nie tylko potrzeby obecnego pokolenia, ale też i przyszłego. Według badań socjologów oraz ekologów cywilizacja osiągnęła wysoki poziom dobrobytu jednak, aby sytuacja ta nie ulęgła drastycznej zmianie dobrobyt ten musi być odpowiednio gospodarowały. Ilość wydobywanego przez ludzi surowca naturalnego musi być równa potrzebom tak by nic nie ulęgło zniszczeniu. Model zrównoważonego rozwoju kieruje się równowagą, czyli zachowaniem równości pomiędzy wzrostem gospodarczym a dbaniem o środowisko naturalne. Sam termin zrównoważony rozwój jest bardzo szeroki pierwotnie sadzi się, że pochodzi z leśnictwa, twórcą tego określenia był Hans carl voon carlowitz termin ten oznaczał przede wszystkim gospodarowanie lasem i jego zasobami, w praktyce przekładało się to na wycinkę tylu drzew, aby las na tej działalności zbytnio nie ucierpiał i nie został zlikwidowany całkowicie. Metoda ta zakładała ponadto sadzenie nowych drzew w celu odbudowy systemu leśnego. Koncepcja ta była propagowana przez wszystkie niemieckie szkoły o profilu leśniczym i cieszyła się tak dużym uznaniem, że szybko rozpowszechniać się na inne kraje w tym też na Polskę. Obecnie definicja ta nie jest ograniczona tylko do strefy leśnictwa i zawiera w sobie bardziej złożone elementy. Aby dogłębnie zrozumieć, co kryje się pod pojęciem zrównoważony rozwój konieczne jest zapoznanie się z dwoma kluczowymi terminami takimi jak koncepcja podstawowych potrzeb oraz ograniczonych możliwości w ostatniej kategorii mieści się tez cały system ekologiczny. Cywilizacja wciąż się rozwija jest tak za sprawą postępu cywilizacyjnego oraz rożnych możliwości, jakie stwarza nam środowisko naturalne. Musimy jednak pamiętać o jednym, czyli że rozwój i technika nie mogą przewyższać potrzeb natury. Jeśli zbytnio ulegniemy pogoni za bytem doczesnym możemy na tym wiele stracić, środowisko zostanie tak bardzo zdewastowanie, że nie można będzie już z niego czerpać. Na względzie musimy mieć też dobro przyszłych pokoleń, które również będą musiały korzystać z dóbr natury. Co roku wydobywamy tony węgla, bogatego kruszcu czy wody wszystkie te składniki jednak z czasem ulęgają wyczerpaniu dlatego też musimy o nie odpowiednio zadbać. Celem nadrzędnym zrównoważonego rozwoju jest zachowanie prostych proporcji miedzy potrzebami ludzkimi oraz potrzebami natury. Ze środowiska nie można tylko czerpać, ponieważ w ten sposób znacząco na nie wpływamy i po kilku latach może zostać do tego stopnia zubożone, że nie będzie już możliwości wykorzystywania naturalnych zasobów ziemi. Polityka zrównoważonego rozwoju szczególnie ważna jest dla przyszłych młodych pokoleń, ponieważ to one będą borykały się z problemami niedoboru surowców naturalnych na ziemi.

20Ochrona środowiska jest to cały zakres działań, które wykonuje się w celu zabezpieczenia bytu środowiska naturalnego. Działania te mają tez na celu odnawianie zasobów środowiska naturalnego, które z roku na rok są pomniejszane. Istniej kilka sposób na to, aby ochraniać środowisko bardzo ważnym aspektem jest tutaj kierowanie się zasadą zrównoważonego rozwoju, czyli nic nie może odbywać się nadmiernym kosztem natury. Kolejnym sposobem na ochronę jest przeciwdziałanie zanieczyszczeniom w tym wypadku szczególnie ważne jest informowanie ludzi o, zanieczyszczeniach, jakie powodują, aby mieli pełna tego świadomość. Ochronę środowiska reguluje wiele przepisów prawnych w szczególności ważna jest tutaj ustaw mówiąca o ochronie środowiska. Termin ochrona środowiska jest bardzo szeroki i szczególnie mocno, powiązany z takimi naukami jak edukacja ekologiczna, eko etyka. W Polsce problem ochrony środowiska jest bardzo bliski ludziom, ponieważ wiele rzek na skutek zanieczyszczeń jest zniszczona i zdegradowana podobnie jest też w górach czy lasach. Polska bardzo mało interesuje się sprawami ochrony środowiska tym czasem, ingerowanie w prawa natury powoduje, że środowisko podatne jest na zmiany klimatu oraz liczne klęski żywiołowe. Znakomicie wiedzą o tym ekolodzy oraz ruch na rzecz ochrony środowiska ugrupowanie to obejmuje również partie zielonych jego głównym założeniem jest dbanie o ochronę środowiska naturalnego oraz zmianę pojmowania i podchodzenia do zagadnienia ochrony środowiska ludzi postronnych, tylko zgrupowane działanie może pomóc oczyścić ziemie z ogromnej liczny zanieczyszczeń. Założenia ruchu są bardzo proste według nich ludzie są częścią eko sytemu, więc nie mogą szkodzić otoczeniu, ponieważ wtedy szkodzą też sobie. Działania mające na celu poprawę naszego środowiska stały się ostatnimi czasy bardzo popularne wpływa to bezpośrednio na powstanie nowej grupy społecznej ludzie wykształconych i mających świadomość zagrożeń, jakie gromadzą się nad ziemią. Osoby te chętnie kupują torby i produkty ekologiczne, ponieważ dzięki nim nie degradują środowiska. Ochrona środowiska nie ogranicza się tylko do działalności ludzi statecznych i zamożnych ponieważ coraz częściej problem ten jest poruszany przez młodzież. Grupy takie organizują się w większe, społeczności które podzielają podobne poglądy w sprawie ekologii i ochrony środowiska. Nowy trend zyskał nowa nazwę eko seksualizm i skupia się przede wszystkim na zagadnieniach ochrony natury. Osoby takie nie tylko, debatują, ale też i czynnie działają, czyli reklamują produkty odnawialne promują ekologie. Jest bardzo wiele działań, jakie można wykonać w celu ochrony środowiska naturalnego zanim jednak ich się podejmiemy musimy mieć świadomość tego, czym są i jak wpływają na naszą naturę. Środowisko, co roku ubożej, ponieważ nie dbamy o nie dodatkowo czerpiemy z niego dobra materialne wszystko to nie pozostaje bez znaczenia dla natury, która bardzo się zmienia. Aby móc cieszyć się piękna natura i zdrowym powietrzem musimy zmienić nasze dotychczasowe nawyki i przede wszystkim zmniejszyć emitowanie gazów do atmosfery.

21Ochrona środowiska naturalnego jest bardzo ważnym aspektem dla zachowania równowagi na ziemi, problem ten rozumieją przede wszystkim organizacje ekologiczne, które starają się uświadomić ludziom zagrożenia płynące z degradacji środowiska naturalnego. Organizacje te mogą być globalne, państwowe lub lokalne różny może też być sposób ich kierowania jedne mogą być instruowane przez rząd inne nawet przez osoby prywatne. Wśród organizacji działających na rzecz ochrony środowiska wyróżniamy kilka najbardziej prężnie działających są to narodowy fundusz ochrony środowiska, przyjaciele ziemi czy front wyzwolenia ziemi. Sprawa ochrony środowiska naturalnego jest tak ważna, że była również tematem konferencji, jaka odbyła się w tysiąc dziewięćset siedemdziesiątym drugim roku, wzięło w niej udział blisko sto piętnaście państw w celu ustalenia programu naprawczego naszego środowiska. Podczas konferencji powołano również specjalny program pod nazwa unpe w późniejszym czasie powstała też druga konferencja znana wszystkim pod nazwa szczyt ziemi w tym wypadku również chodziło o wcielenie w życie polityki ochrony środowiska. Na rzecz ochrony środowiska bardzo prężnie działają przede wszystkim organizacje poza rządowe zaliczamy do nich partię ciemno i jasnozielonych. Z grup tych najbardziej popularną jest partia jasnozielonych, ponieważ składa się z bardziej znanych grup społecznych takich jak przyjaciele ziemi czy Greenpeace. Celem nadrzędnym jasnozielonych jest zwrócenie uwagi na kwestie ochrony środowiska. Jasnozieloni swoje postulaty kierują przede wszystkim w stronę rządu po to, aby ustawami i rozporządzeniami ochronił przyrodę. Bardziej radykalne poglądy głoszą ciemnozieloni, którzy uważają, że współczesne ideologie są przekupne i to właśnie one odpowiadają w znaczącej części za degradacje środowiska naturalnego. Ideologie te nie postrzegają człowieka jako wyższą forem życia ani jako element środowiska, dlatego zezwalają na to, mógł one czerpać z ziemi zasoby naturalne. Grupa ta uważa, że ten stan rzeczy jest spowodowany przede wszystkim pogonią za postępem cywilizacyjnymi rozwojem, który nie zawsze jest dobry dla naszego środowiska naturalnego. W wyniku nadmiernego postępu cywilizacyjnego zasoby ziemi są bardzo znacząco wyczerpywane zmienia się tez nasze otoczenie, które jest zaśmiecane i niszczone. Człowiek jest wyższa formą życia to on ma prawo do zarządzania zasobami i natury musi jednak wykonywać to właściwe najczęściej nie z ma w tej kwestii umiaru, dlatego też powoływane są nowe partie oraz ugrupowania, które stoją na straży środowiska naturalnego. Co pewien czas organizacje te spotykają się na tak zwanych konferencjach po to aby wspólnie zastanowić się nad polityką ochrony środowiska naturalnego. Tylko wspólne dzianie na zakrojone szeroką skale może zmienić cos w środowisku naturalnym, które ciągle jest poddawane degradacji i wyniszczaniu. Działania takie są znaczące przede wszystkim dla losów przyszłych pokoleń i zachowania życia na ziemi.

28Ziemia jest planetą, która zajmuje trzecia pozycje, do słońca, jeśli chodzi o jej wielkość to jest piątą, co do rozmiarów planetą układu słonecznego. Ziemia jest planeta jedyną w swoim, rodzaju, ponieważ to właśnie na niej pojawiło się życie. Planeta ta jest domem nie tylko dla ludzi, ale też fauny i flory. Ziemia zanim zastała zaludniona musiała ulec uformowaniu, czyli przekształcała się tak by był jak najbardziej dostępną dla ludzi roślin i zwierząt. Ziemia składa się z litosfery ta z kolei podzielona jest na kilka naście płyt tektonicznych. Płyty te ulęgają ciągłemu przemieszaniu się dzięki temu mogły tworzyć się nowe kontynenty na ziemi. Ziemia ma bardzo specyficzna budowę, ponieważ aż siedemdziesiąt procent jej powierzchni zajmują oceany reszta to kontynenty oraz wyspy. Ziemia jest jedyną planetą układu słonecznego, na której wykryto niezbędną do życia wodę poza tym posiada jeszcze jedną ważną chce mianowicie oddziałuje na wszystkie żywe organizmy. Ziemia pozostaje w ciągłym ruchu, choć będąc na jej powierzchni nie odczuwamy tego bezpośrednio. Planeta obraca się wokół własnej osi oraz wokół słońca czas tego obrotu nazywamy jest fachowo rokiem gwiazdowym i wynosi on trzysta sześćdziesiąt piec dni. Na ziemi panuje tez podział na dwie strefy, czyli na noc i dzień dzieje się tak, ponieważ planeta jest nachylona do płaszczyzny orbity pod kontem dwudziestu trzech stopni. Oświetlenie ma też decydujący wpływ na zmianę por roku. Wokół ziemi orbituje tylko jeden satelita, czyli księżyc jest on nie bez znaczenia dla naszej planety, ponieważ odpowiada za pływy morskie poza tym stabilizuje kąt nachylenia w stosunku do orbity. Ziemi jest bardzo ciekawą planetą, ponieważ daje ludziom ogromne możliwości jest nie tylko naturalnym schronieniem, ale też bogactwem, w jej wnętrzu znajduje się ogromna ilość zasobów naturalnych. Substancje te zapewniaj całej populacji ludzkiej przetrwanie oraz godne życie. Wśród zasobów naturalnych ziemi wyróżniamy przede, wszystkim te odnawialne i nie odnawialne. Do tej pierwszej grupy zaliczamy przede wszystkim rośliny, zwierzęta z kolei do drugiej paliwa kopalniane takie jak węgiel opalowy, gaz, ropę. Źródła nieodnawialne bardzo trudno jest odtworzyć, ponieważ na to potrzeba wiele tysięcy lat tym czasem, co roku są na nowo zużywane. Planeta daje nam ogromne możliwości jednak nie daje pewności, że dobre czasy w końcu minom każde z zasobów musi się wyczerpać tym czasem ludzie nie dbają odpowiednio o swoje środowisko przyczyniając się tym do jego degradacji. Zachowanie takie może prowadzić w przyszłości do wymarcia fauny i flory nawet życia ludzi na planecie. Jeśli nie zaczniemy w porę odbudowywać naszego środowiska i nie zaprzestaniemy wydobywani surowców na tak ogromną skale to istnieje realne ryzyko, że w krotce surowców naturalnych może nam zabraknąć. Warto w tej kwestii zacząć poszukiwać nowych dróg rozwiązań, aby zapobiec tej katastrofie ekologicznej. Problem ten dla polski jest dość bliski, ponieważ jako kraj Europejki znajdujemy się w czołówce państw, w których gleby oraz wody są bardzo skarżone.

10Wiatr to kolejny ważny czynnik występujący w środowisku naturalny, podobnie jak woda może mieć one głębsze zastosowanie w gospodarce . Już od tysięcy lat wiatr a raczej energia, która była z niego pozyskiwana wykorzystywana była do pompowania wody lub wprawiania w ruch żaglowców. Obecnie naukowcy zajmują się przede wszystkim takim wykorzystaniem wiatru jako, energii, która nie będzie szkodziła środowisku naturalnemu. W tym celu wznoszone są ogromne wiatraki, które zaopatrzone są w łopaty często dochodzące do nawet stu metrów. Zadaniem tych konstrukcji jest napędzanie generatorów prądu i jednocześnie gromadzenie tak powstałego prądu na monet, kiedy siła wiatru osłabnie w ten sposób można zapewnić stały dostęp prądu. Pierwsze wiatraki pojawiły się w Holandii już, w ósmym wieku jednak ich prawdziwy rozwój przypada dopiero na wiek szesnasty. Obecnie największą ilością wiatraków może pochwalić się dania, ponieważ w kraju tym znajduje się około czterech tysięcy wiatraków, które swoja mocą potrafią zaspokoić nawet dziesięć procent zapotrzebowani na energie. Oprócz tego, że dania produkuje energie przy pomocy, wiatraków to dodatkowo zajmuje się ich eksportem na ogromną skale głównymi importerami tych maszyn są tany zjednoczone, Francja. W Polsce naturalnie też możemy spotkać wiele tych maszyn największa ich ilość znajduje się w górach tatrach oraz Karkonoszach, ponieważ te rejony polski są najbardziej wietrzne. Co bardzo istotne wiatraki nie służą jedynie do wytwarzania energii znakomicie nadają się też do napędzania pomp wodnych. Pompy te szczególnie ważne są dla uprawy, ponieważ nawadniają znakomicie glebę i wzbogacają ją o cenne składniki mineralne. Pompa poza tym, że jest bardzo prostym uradzeniem dotykowo jest też bardzo tania. Pompa tak pozwala też na zastosowanie wody, pochodzącej ze zbiorników otwartych, dzięki czemu można znacząco zaoszczędzić zapasy wody pitnej, które i tak już są skromne. Pompa wiatrowa ma też bardzo szerokie zastosowanie, jeśli chodzi o oczyszczalnie ścieków. Miejsce takie najczęściej jest bardzo oddalone od terenów zabudowanych, dzięki czemu zastosowanie takiej pompy bardzo obniża koszty doprowadzania prądu. Jak widać z powyższego pompy takie znakomicie przydają się nie tylko w rolnictwie nic dziwnego że cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Wykorzystywanie siły wiatru ma ogromne znaczenie, jeśli chodzi o aspekt ekonomiczny. Dzięki wykorzystani wiatru można uzyskać bardzo szybko i łatwo darmowe źródło energii. Wiatr jest też bardzo ważny, jeśli chodzi o nasze środowisko dzięki zastosowaniu wiatru do produkcji prądu powstaje mniej szkodliwych elektrowni, które emitują ogromne ilości zanieczyszczeń do atmosfery. Tym czasem wiatr nie prowadzi do żadnych degradacji czy szkód dla naszego otoczenia. Natura po raz kolejny przyczyniła się od naturalnego pozyskiwania zdobyczy cywilizacji, jakim jest nie wątpliwie prąd elektryczny. Nic, więc dziwnego, że tyle znakomicie rozwiniętych państw używają prądu pochodzącego z wiatraków.