3Ekologia społeczna swoje korzenie wywodzi od szkoły chicagowskiej, która to postulowała o badania ekologiczne, miały one obejmować przede wszystkim zagadnienia segregacji sukcesji mających miejsce na terenach miasta. Według tej koncepcji badawczej badaniom należało poddać procesy ekologii roślin oraz wpływu środowiska naturalnego na społeczeństwo. Istotny wpływ na poszerzanie świadomości ludzkiej na temat środowiska naturalnego wywarły prace Murray bookchina, który często poruszał sprawy dotyczące ekologii w swoich publikacjach naukowych pragnął on uświadomić ludzkość na temat degradacji, jaką wywołują w naturze oraz konsekwencji, jakie mogą wyniknąć z tego tytułu.. Autor zauważył tutaj pewną zależność, czyli decydujący wpływ ludzi na otoczenie i to właśnie w ich zachowaniu upatrywał przyczyn kryzysu ekologicznego na ziemi. To właśnie człowieka posiada możliwość panowania nad przyrodą jednak nie wykorzystuje tego prawa właściwe, czyli najczęściej czerpie z natury dla własnych korzyści. Ludzie nadmiernie wykorzystują zasoby ziemi, aby się wzbogacić lub zbudować prężniejszy przemysł tym czasem ziemia nie odradza się tylko coraz bardziej pustoszeje i staje się jałowa. Murray bookhcin proponuje wizje społeczeństwa, które żyje w zgodzie z natura proponuje ponadto odwrócenie wszystkich dotychczasowych tendencji, jakimi kierowali się ludzie, czyli odejście od kapitalizmu, rozwoju koncernów i burżuazyjnego społeczeństwa. Taka postaw ludzi może przede, wszystkim według autora przyczynić się do zrównania wsi z miastem, pracy umysłowej z fizyczną przy wykorzystania odpowiedniej eko technologi, taka ekologia wykorzystywałaby przede wszystkim odnawialne zasoby naszej ziemi. Wizje autora po kilku dziesięciu latach próbuje wprowadzić dzisiejszy rząd jednak nie jest to proste. Każdy pragnie poprawić stan naszego środowiska jednak ekol maszyny czy pojazdy jak dotąd są marzeniem tylko nie licznych. Produkcja eko paliwa jest zbyt droga, więc przez kolejnych parę lat musimy borykać się z zanieczyszczeniem wód czy powietrza. Ekologia społeczna jest nauką, która ma za zadnie przede wszystkim nauczać społeczeństwo na temat wszystkich zagrożeń, jakie niesie ze sobą złe korzystanie z bogactw natury. Ziemia jest domem nie tylko dla wielu gatunków zwierząt czy też roślin, ale też i ludzi, kiedy poszczególne elementy zanikną skończy się też życie dla nas. Szczególnie ważne miejsce w ekologii społecznej ludności zajmują przede wszystkim ekolodzy, ponieważ to oni w największym stopniu przyczyniają się do podnoszenia świadomości ludzi na temat ich otoczenia. Dzięki ich zapałowi wielu ludzi staje się bardziej wyczulonymi na sprawy ziemi. Oprócz pracy umysłowej wkładają oni też duży wysiłek w praktyczną stronę ochrony naszej ziemi, czyli organizują akcje sprzątania świata oraz spotkania z młodzieżą nie rzadko też protestują na rzecz ochrony środowiska. Ekologia społeczna jest szczególnie ważna dla przyszłych pokoleń, ludzi młodych, ponieważ to od nich zależeć będzie nasze środowisko i tym samym życie na ziemi.

20Ochrona środowiska jest to cały zakres działań, które wykonuje się w celu zabezpieczenia bytu środowiska naturalnego. Działania te mają tez na celu odnawianie zasobów środowiska naturalnego, które z roku na rok są pomniejszane. Istniej kilka sposób na to, aby ochraniać środowisko bardzo ważnym aspektem jest tutaj kierowanie się zasadą zrównoważonego rozwoju, czyli nic nie może odbywać się nadmiernym kosztem natury. Kolejnym sposobem na ochronę jest przeciwdziałanie zanieczyszczeniom w tym wypadku szczególnie ważne jest informowanie ludzi o, zanieczyszczeniach, jakie powodują, aby mieli pełna tego świadomość. Ochronę środowiska reguluje wiele przepisów prawnych w szczególności ważna jest tutaj ustaw mówiąca o ochronie środowiska. Termin ochrona środowiska jest bardzo szeroki i szczególnie mocno, powiązany z takimi naukami jak edukacja ekologiczna, eko etyka. W Polsce problem ochrony środowiska jest bardzo bliski ludziom, ponieważ wiele rzek na skutek zanieczyszczeń jest zniszczona i zdegradowana podobnie jest też w górach czy lasach. Polska bardzo mało interesuje się sprawami ochrony środowiska tym czasem, ingerowanie w prawa natury powoduje, że środowisko podatne jest na zmiany klimatu oraz liczne klęski żywiołowe. Znakomicie wiedzą o tym ekolodzy oraz ruch na rzecz ochrony środowiska ugrupowanie to obejmuje również partie zielonych jego głównym założeniem jest dbanie o ochronę środowiska naturalnego oraz zmianę pojmowania i podchodzenia do zagadnienia ochrony środowiska ludzi postronnych, tylko zgrupowane działanie może pomóc oczyścić ziemie z ogromnej liczny zanieczyszczeń. Założenia ruchu są bardzo proste według nich ludzie są częścią eko sytemu, więc nie mogą szkodzić otoczeniu, ponieważ wtedy szkodzą też sobie. Działania mające na celu poprawę naszego środowiska stały się ostatnimi czasy bardzo popularne wpływa to bezpośrednio na powstanie nowej grupy społecznej ludzie wykształconych i mających świadomość zagrożeń, jakie gromadzą się nad ziemią. Osoby te chętnie kupują torby i produkty ekologiczne, ponieważ dzięki nim nie degradują środowiska. Ochrona środowiska nie ogranicza się tylko do działalności ludzi statecznych i zamożnych ponieważ coraz częściej problem ten jest poruszany przez młodzież. Grupy takie organizują się w większe, społeczności które podzielają podobne poglądy w sprawie ekologii i ochrony środowiska. Nowy trend zyskał nowa nazwę eko seksualizm i skupia się przede wszystkim na zagadnieniach ochrony natury. Osoby takie nie tylko, debatują, ale też i czynnie działają, czyli reklamują produkty odnawialne promują ekologie. Jest bardzo wiele działań, jakie można wykonać w celu ochrony środowiska naturalnego zanim jednak ich się podejmiemy musimy mieć świadomość tego, czym są i jak wpływają na naszą naturę. Środowisko, co roku ubożej, ponieważ nie dbamy o nie dodatkowo czerpiemy z niego dobra materialne wszystko to nie pozostaje bez znaczenia dla natury, która bardzo się zmienia. Aby móc cieszyć się piękna natura i zdrowym powietrzem musimy zmienić nasze dotychczasowe nawyki i przede wszystkim zmniejszyć emitowanie gazów do atmosfery.