4Ekologia leśna jest jednym z działów ekologii, nauka ta podejmuje przede wszystkim problem, leśnych układów, ponieważ te mają znaczący wpływ na ustalenie stosowania zasad hodowlano leśnych. Ekologia leśna daje nam wiele możliwości, ponieważ pozwala określić zdolność samoregulacji eko systemów leśnych a także pozwala określić las jako przyrodniczą całość, która występuje w biosferze. Dzięki tym wiadomościom możemy śmiało zrozumieć jak powstaje las i przede wszystkim, w jaki sposób oddziałuje on na środowisko przyrodnicze. Wiadomości z zakresu ekologii leśnej są też bogatym źródłem wiedzy dla takich nauk jak botanika, klimatologia. Ekologia leśna z czasem została rozbudowana o zagadnienia dotyczące istoty lasu, życia roślin i zwierząt, właściwości drzewostanów daje to olbrzymią wiedzę dla przyszłych pokoleń. Głównym czynnikiem, który przyczynił się do postępu w tej dziedzinie naukowej były zdobycze naukowo techniczne, które umożliwiły dogłębniejsze badania struktury lasu dokonały się one na przełomie dziewiętnastego oraz dwudziestego wieku i w ciąż ulegają modernizacjom i przeobrażeniom alby jak najlepiej służyć nauce. W ekologii leśnej nie można pominąć też zagadnienia eko stytemu leśnego, czyli całej populacji roślin zwierząt oraz wszystkich elementów przyrody nie ożywionej. Zazwyczaj kompleks leśny pojmowany jest jako jeden eko system w rzeczywistości jest jednak zupełnie inaczej, ponieważ ekosystem składa się z wielu maleńkich i drobnych elementów często o zupełnie innych stosunkach biocenotycznych i siedliskowych. Dlatego też w każdym lesie możemy wyrodzić kilka eko systemów. Systemy te mogą żyć obok siebie nie wpływając nawet na swoje egzystencje, w lesie można spotkać nie tylko ekosystem glebowy, ale też i stawy, rzeki, czyli sferę wodną. Co ważne zespól kilku eko systemów ma zdolność tworzenia całości przyrodniczej o wyższym rzędzie czyli tak wszystkim doskonale znanego krajobrazu przyrody. Ekologia leśna jest bardzo istotnym aspektem, jeśli chodzi o poznanie struktury lasu, ponieważ tylko na jej podstawie jest możliwe ustalenie zależności zachodzących pomiędzy jego strukturami. Im głębiej będziemy zorientowani w systemie leśnym tym bardziej pogłębiona zostanie wiedza z pokrewnych dziedzin, czyli botaniki czy zoologii. Las jest pięknym terenem, który jako jeden z nie wielu nie jest naruszony jeszcze cywilizacją, dlatego właśnie tutaj możemy spotkać ciekawe gatunki roślin i zwierząt żyjących w naturalnym środowisku. Ekologia leśna poza wymiarem typowo naukowym ma jeszcze na celu ochronę życia leśnego i zachodzących pomiędzy nimi zależnościami, ponieważ tylko w takich warunkach może rozwijać się ekosystem leśny. W celu ochrony życia w lesie proponowana jest przede wszystkim polityka ekologiczna jest ona regulowana aktami prawnymi, które maja na celu ochronę lasu i ziemi stwierdza ona również, że środowisko naturalne trzeba bronić przed degradacją i zapis ten jest regulowany prawnie mimo to nie wielu ludzi go przestrzega, przez co dochodzi od degradacji fauny i flory a tym samym całego naszego otoczenia.

3Ekologia społeczna swoje korzenie wywodzi od szkoły chicagowskiej, która to postulowała o badania ekologiczne, miały one obejmować przede wszystkim zagadnienia segregacji sukcesji mających miejsce na terenach miasta. Według tej koncepcji badawczej badaniom należało poddać procesy ekologii roślin oraz wpływu środowiska naturalnego na społeczeństwo. Istotny wpływ na poszerzanie świadomości ludzkiej na temat środowiska naturalnego wywarły prace Murray bookchina, który często poruszał sprawy dotyczące ekologii w swoich publikacjach naukowych pragnął on uświadomić ludzkość na temat degradacji, jaką wywołują w naturze oraz konsekwencji, jakie mogą wyniknąć z tego tytułu.. Autor zauważył tutaj pewną zależność, czyli decydujący wpływ ludzi na otoczenie i to właśnie w ich zachowaniu upatrywał przyczyn kryzysu ekologicznego na ziemi. To właśnie człowieka posiada możliwość panowania nad przyrodą jednak nie wykorzystuje tego prawa właściwe, czyli najczęściej czerpie z natury dla własnych korzyści. Ludzie nadmiernie wykorzystują zasoby ziemi, aby się wzbogacić lub zbudować prężniejszy przemysł tym czasem ziemia nie odradza się tylko coraz bardziej pustoszeje i staje się jałowa. Murray bookhcin proponuje wizje społeczeństwa, które żyje w zgodzie z natura proponuje ponadto odwrócenie wszystkich dotychczasowych tendencji, jakimi kierowali się ludzie, czyli odejście od kapitalizmu, rozwoju koncernów i burżuazyjnego społeczeństwa. Taka postaw ludzi może przede, wszystkim według autora przyczynić się do zrównania wsi z miastem, pracy umysłowej z fizyczną przy wykorzystania odpowiedniej eko technologi, taka ekologia wykorzystywałaby przede wszystkim odnawialne zasoby naszej ziemi. Wizje autora po kilku dziesięciu latach próbuje wprowadzić dzisiejszy rząd jednak nie jest to proste. Każdy pragnie poprawić stan naszego środowiska jednak ekol maszyny czy pojazdy jak dotąd są marzeniem tylko nie licznych. Produkcja eko paliwa jest zbyt droga, więc przez kolejnych parę lat musimy borykać się z zanieczyszczeniem wód czy powietrza. Ekologia społeczna jest nauką, która ma za zadnie przede wszystkim nauczać społeczeństwo na temat wszystkich zagrożeń, jakie niesie ze sobą złe korzystanie z bogactw natury. Ziemia jest domem nie tylko dla wielu gatunków zwierząt czy też roślin, ale też i ludzi, kiedy poszczególne elementy zanikną skończy się też życie dla nas. Szczególnie ważne miejsce w ekologii społecznej ludności zajmują przede wszystkim ekolodzy, ponieważ to oni w największym stopniu przyczyniają się do podnoszenia świadomości ludzi na temat ich otoczenia. Dzięki ich zapałowi wielu ludzi staje się bardziej wyczulonymi na sprawy ziemi. Oprócz pracy umysłowej wkładają oni też duży wysiłek w praktyczną stronę ochrony naszej ziemi, czyli organizują akcje sprzątania świata oraz spotkania z młodzieżą nie rzadko też protestują na rzecz ochrony środowiska. Ekologia społeczna jest szczególnie ważna dla przyszłych pokoleń, ludzi młodych, ponieważ to od nich zależeć będzie nasze środowisko i tym samym życie na ziemi.