2Krajobraz to bardzo szeroki termin, który często możemy spotkać w takich naukach jak geografia czy ekologia najogólniej mówiąc jest on elementem składniowym ekologii. Krajobraz ma też swoje odzwierciedlenie w języku potocznym, słowa tego używa się, aby określić dany widok czy pejzaż. Zagadnieniem krajobrazu zajmowało się wielu uczonych jeden z nich armand uważał, że krajobraz dzieli się na kilka części wyróżnić możemy tutaj środowisko lądowe oraz środowisko wodne. Nie, co inne ujecie krajobrazu proponował zonneveld, który krajobraz traktuje jako przestrzenny wymiar rzeczywistości, w której to mieszczą się wody roślinność skały oraz atmosfera ziemska, czyli wszystkie elementy składniowe naszej ziemi. Bardzo często spotykanym i poruszanym zagadnieniem jest krajobraz ekologiczny, posiada on pewna ważną cechę, czyli jest niejednorodny możemy w nim wyróżnić wiele drobnych organizmów ponadto występuje w nim pewien rodzaj hierarchii, czyli w każdym krajobrazie ekologicznym istnieją pewne układy, które to są odpowiednio wyodrębnione i pozostają w pewnej zależności, wyróżniamy tutaj przede wszystkim ekosystem, zbiorowiska czy strefy. Układem takim może też być żywiciel w stosunku do pasożyta, co ważne organizmy żywe są przystosowane do wszelkich typów parametrów środowiskowych jednak nie ma takiego organizmu, który byłby przystosowany do wszystkiego, maksymalnie. Są pewne czynniki, które mogą na niego nie korzystnie oddziaływać zaliczamy do, nich przede wszystkim temperaturę, wilgotność, itp. kolejną ważną cechą krajobrazu ekologicznego jesz fakt, że w krajobrazie mogą występować praktycznie obok siebie rożne ekosystemy, czyli na przykład na łące może to być staw, torfowisko. Każdy krajobraz posiada kilka ważnych cech pierwszą z nich jest fakt, że krajobraz można otworzyć na mapie, ponieważ zajmuje pewien wycinek przestrzeni najlepiej widocznymi są tutaj takie elementy jak góry rzeki można, wszystkie te elementy przedstawić w formie graficznej, czyli rysunku czy fotografii wtedy krajobraz jest najbardziej wiernie odtworzony. Kolejną ważną cechę krajobrazu jest jego dynamiczność, krajobraz wciąż ulega przekształceniu dzieje się tak na skutek działania, jego części składniowych oraz wzajemnych powiązań pomiędzy nimi. Ponadto krajobraz ulega ciągłym zmianom, czyli ewoluuje i nabiera nowych kształtów wyglądu dzieje się tak na skutek działania praw natury zimą krajobraz przesłonięty jest puszystym śniegiem z kolei wiosną zieleni się i nabiera kolorów. Ważne miejsce w naszym krajobrazie zajmuje też człowiek i jego działalność, ponieważ to on bezpośrednio wpływa na ekosystem i zachodzące w nim zmiany. Najczęściej są one de gradacyjne, ponieważ nadmiernie korzystamy z zasobów naszej ziemi niszcząc przy tym jej naturalne piękno. Człowiek może wpływać nie tylko na wygląd gleby skał, ale nawet strefy wodnej, ponieważ emitując zbyt duże pokłady ciepła doprowadza do topnienia pokrywy lodowej a tym samym zmiany kierunku płynięcia rzek i ich powiększaniu się z kolei ten fakt ma wpływ na tereny i ich ukształtowanie.