4Ekologia leśna jest jednym z działów ekologii, nauka ta podejmuje przede wszystkim problem, leśnych układów, ponieważ te mają znaczący wpływ na ustalenie stosowania zasad hodowlano leśnych. Ekologia leśna daje nam wiele możliwości, ponieważ pozwala określić zdolność samoregulacji eko systemów leśnych a także pozwala określić las jako przyrodniczą całość, która występuje w biosferze. Dzięki tym wiadomościom możemy śmiało zrozumieć jak powstaje las i przede wszystkim, w jaki sposób oddziałuje on na środowisko przyrodnicze. Wiadomości z zakresu ekologii leśnej są też bogatym źródłem wiedzy dla takich nauk jak botanika, klimatologia. Ekologia leśna z czasem została rozbudowana o zagadnienia dotyczące istoty lasu, życia roślin i zwierząt, właściwości drzewostanów daje to olbrzymią wiedzę dla przyszłych pokoleń. Głównym czynnikiem, który przyczynił się do postępu w tej dziedzinie naukowej były zdobycze naukowo techniczne, które umożliwiły dogłębniejsze badania struktury lasu dokonały się one na przełomie dziewiętnastego oraz dwudziestego wieku i w ciąż ulegają modernizacjom i przeobrażeniom alby jak najlepiej służyć nauce. W ekologii leśnej nie można pominąć też zagadnienia eko stytemu leśnego, czyli całej populacji roślin zwierząt oraz wszystkich elementów przyrody nie ożywionej. Zazwyczaj kompleks leśny pojmowany jest jako jeden eko system w rzeczywistości jest jednak zupełnie inaczej, ponieważ ekosystem składa się z wielu maleńkich i drobnych elementów często o zupełnie innych stosunkach biocenotycznych i siedliskowych. Dlatego też w każdym lesie możemy wyrodzić kilka eko systemów. Systemy te mogą żyć obok siebie nie wpływając nawet na swoje egzystencje, w lesie można spotkać nie tylko ekosystem glebowy, ale też i stawy, rzeki, czyli sferę wodną. Co ważne zespól kilku eko systemów ma zdolność tworzenia całości przyrodniczej o wyższym rzędzie czyli tak wszystkim doskonale znanego krajobrazu przyrody. Ekologia leśna jest bardzo istotnym aspektem, jeśli chodzi o poznanie struktury lasu, ponieważ tylko na jej podstawie jest możliwe ustalenie zależności zachodzących pomiędzy jego strukturami. Im głębiej będziemy zorientowani w systemie leśnym tym bardziej pogłębiona zostanie wiedza z pokrewnych dziedzin, czyli botaniki czy zoologii. Las jest pięknym terenem, który jako jeden z nie wielu nie jest naruszony jeszcze cywilizacją, dlatego właśnie tutaj możemy spotkać ciekawe gatunki roślin i zwierząt żyjących w naturalnym środowisku. Ekologia leśna poza wymiarem typowo naukowym ma jeszcze na celu ochronę życia leśnego i zachodzących pomiędzy nimi zależnościami, ponieważ tylko w takich warunkach może rozwijać się ekosystem leśny. W celu ochrony życia w lesie proponowana jest przede wszystkim polityka ekologiczna jest ona regulowana aktami prawnymi, które maja na celu ochronę lasu i ziemi stwierdza ona również, że środowisko naturalne trzeba bronić przed degradacją i zapis ten jest regulowany prawnie mimo to nie wielu ludzi go przestrzega, przez co dochodzi od degradacji fauny i flory a tym samym całego naszego otoczenia.

2Krajobraz to bardzo szeroki termin, który często możemy spotkać w takich naukach jak geografia czy ekologia najogólniej mówiąc jest on elementem składniowym ekologii. Krajobraz ma też swoje odzwierciedlenie w języku potocznym, słowa tego używa się, aby określić dany widok czy pejzaż. Zagadnieniem krajobrazu zajmowało się wielu uczonych jeden z nich armand uważał, że krajobraz dzieli się na kilka części wyróżnić możemy tutaj środowisko lądowe oraz środowisko wodne. Nie, co inne ujecie krajobrazu proponował zonneveld, który krajobraz traktuje jako przestrzenny wymiar rzeczywistości, w której to mieszczą się wody roślinność skały oraz atmosfera ziemska, czyli wszystkie elementy składniowe naszej ziemi. Bardzo często spotykanym i poruszanym zagadnieniem jest krajobraz ekologiczny, posiada on pewna ważną cechę, czyli jest niejednorodny możemy w nim wyróżnić wiele drobnych organizmów ponadto występuje w nim pewien rodzaj hierarchii, czyli w każdym krajobrazie ekologicznym istnieją pewne układy, które to są odpowiednio wyodrębnione i pozostają w pewnej zależności, wyróżniamy tutaj przede wszystkim ekosystem, zbiorowiska czy strefy. Układem takim może też być żywiciel w stosunku do pasożyta, co ważne organizmy żywe są przystosowane do wszelkich typów parametrów środowiskowych jednak nie ma takiego organizmu, który byłby przystosowany do wszystkiego, maksymalnie. Są pewne czynniki, które mogą na niego nie korzystnie oddziaływać zaliczamy do, nich przede wszystkim temperaturę, wilgotność, itp. kolejną ważną cechą krajobrazu ekologicznego jesz fakt, że w krajobrazie mogą występować praktycznie obok siebie rożne ekosystemy, czyli na przykład na łące może to być staw, torfowisko. Każdy krajobraz posiada kilka ważnych cech pierwszą z nich jest fakt, że krajobraz można otworzyć na mapie, ponieważ zajmuje pewien wycinek przestrzeni najlepiej widocznymi są tutaj takie elementy jak góry rzeki można, wszystkie te elementy przedstawić w formie graficznej, czyli rysunku czy fotografii wtedy krajobraz jest najbardziej wiernie odtworzony. Kolejną ważną cechę krajobrazu jest jego dynamiczność, krajobraz wciąż ulega przekształceniu dzieje się tak na skutek działania, jego części składniowych oraz wzajemnych powiązań pomiędzy nimi. Ponadto krajobraz ulega ciągłym zmianom, czyli ewoluuje i nabiera nowych kształtów wyglądu dzieje się tak na skutek działania praw natury zimą krajobraz przesłonięty jest puszystym śniegiem z kolei wiosną zieleni się i nabiera kolorów. Ważne miejsce w naszym krajobrazie zajmuje też człowiek i jego działalność, ponieważ to on bezpośrednio wpływa na ekosystem i zachodzące w nim zmiany. Najczęściej są one de gradacyjne, ponieważ nadmiernie korzystamy z zasobów naszej ziemi niszcząc przy tym jej naturalne piękno. Człowiek może wpływać nie tylko na wygląd gleby skał, ale nawet strefy wodnej, ponieważ emitując zbyt duże pokłady ciepła doprowadza do topnienia pokrywy lodowej a tym samym zmiany kierunku płynięcia rzek i ich powiększaniu się z kolei ten fakt ma wpływ na tereny i ich ukształtowanie.