1Sama nazwa ekologia pochodzi z języka greckiego i oznacza w dosłownym przekładzie dom oraz naukę. Współcześnie definiuje się to zagadnienie jako naukę o funkcjonowaniu przyrody. Ekologia poza badaniem struktury otoczenia naturalnego zajmuje się również życiem organizmów żywych i ich środowiskiem oraz bada wzajemne powiązania zachodzące pomiędzy nimi. Wszystkie organizmy żywe żyją we wzajemnym powiązaniu sieć tych relacji połączona jest także z ich środowiskiem naturalnym. Ekologią i badaniem natury zajmowano się już dawno temu, czyli w czasach starożytnych jednak jako nauka ta dziedzina rozwinęła się dopiero w wieku dziewiętnastym wtedy też wzrosła świadomość ludzi na temat środowiska naturalnego oraz jego ochrony. Ekologia łączy w sobie też inne nurty takie jak sozologie czy filozofie, ponieważ traktuje bardzo często o egzystencji przyrody i o miejscu, jakie zajmuje w nim człowiek. Najprościej ujmując zagadnienie ekologii można stwierdzić, że jest to nauka o naturze, jej zagrożeniach oraz konsekwencjach, jakie mogą wyniknąć z degradacji środowiska naturalnego. Bardzo często możemy też dostrzec w tej nauce przesłanki na temat samej ochrony środowiska. Termin ekologia został zapoczątkowany przez niemieckiego biologa w tysiąc osiemset sześćdziesiątym dziewiątym roku, który to przez te nazwę pragnął określić badania nad zwierzętami oraz ich relacje z otoczeniem naturalnym, ponieważ istnieje tutaj duża zależność, zwierzęta są nastawione na interakcje wrogie lub przyjazne z roślinami oraz innymi zwierzętami. Nauka ta jest bardzo szeroko pojmowana, jedni uważają, że zajmuje się oddziaływaniem, na organizmy czynników abiotycznych i biotycznych inni z kolei sadza, że ekologia jest nauką o ochronie środowiska. Tak szerokie pojmowanie ekologii prowadzi do powstania wielu terminów na jej określenie możemy spotkać je przede wszystkim w licznych publikacjach i podręcznikach szkolnych. Zagadnienie ekologii jest bardzo ważnym aspektem, dlatego też bardzo często przeznaczanych jest na nie wiele lekcji w celu uświadomienia młodzieży zagrożeń wynikających ze złego oddziaływania na środowisko i jego degradacje. Środowisko naturalne jest nie tylko miejsce życia fauny i flory, ale też i bezpośrednio ludzi, jeśli będzie niszczone to w końcu doprowadzi do śmierci wielu gatunków zwierząt i roślin. W Polsce problem zagrożenia środowiska jest bardzo znaczący, ponieważ wiele wód oraz gleb ulega zanieczyszczeniom, wszystko to sprawia, że polska znajduje się na ostatnich pozycjach, jeśli chodzi o ochronę środowiska. Ciągle ingerowanie w prawa przyrody wcześniej czy później da o sobie znać, ponieważ przyroda utraci cenna zdolność do samoregulacji, czyli możemy liczyć się z częstymi klęskami żywiołowymi, ocieplaniem klimatu czy podwoziami. Sami nie jako gotujemy sobie taki los, ponieważ nie zwracamy uwagę na swoje otoczenie i środowisko tylko niszczymy je. Za najważniejsze pojęcia w ekologii uważa się ekosystem, krajobraz czy biosfera i tym zagadnieniom poświęca się najwięcej publikacji.