Wpisy z kategorii 'Środowisko'

5Samochód jest w dzisiejszych czasach nieodzownym środkiem transportu na rynku istniej wiele rodzajów tych maszyn różnią się kolorem wyglądem, ale przede wszystkim silnikiem. Samochody są bardzo przydatne jednak posiadają jedną wielką wadę, czyli zanieczyszczają środowisko. Tradycyjne paliwa spalają dwutlenek węgla i emitują wiele gazów, dlatego też postęp cywilizacyjny zmusza nas do projektowania aut na ekologicznym paliwie. Dla ochrony środowiska dobrym rozwianiem jest upowszechnienie silników spalających ojej roślinny posiadają one ogromne zalety, czyli nie emitują dwutlenku węgla do atmosfery poza tym taki rodzaj napędu jest bezpieczny dla ludzi i zwierząt. Diesel działający na olej roślinny na pewno jest bardziej ekonomiczny, ponieważ nie przeprowadzamy na nim dodatkowych procesów przemysłowych, co za tym idzie oszczędzamy przy tym energię oraz środowisko naturalne, które jest tak ważnym aspektem. Jeśli nie posiadamy samochodu z już wbudowanym silnikiem na olej wówczas możemy przystosować silnik do takiej funkcji przeróbka tak jest bardzo prosta i sprowadza się jedynie do zmiany układu zasilania tak, aby olej został ogrzany do odpowiedniej temperatury, czyli przekraczającej osiemdziesiąt stopni i podawany do silnika ważna jest tutaj temperatura, jeśli nie uzyskamy danej temperatury możemy doprowadzić do zatarcia silnika a w konsekwencji jego zniszczenia. Największym zainteresowaniem cieszą się tutaj przede wszystkim zestawy niemieckie te jednak są dość drogie, dlatego można poratować się nie, co innym tańszym zestawem mowa tutaj o zestawach wyposażonych w dwa zbiorniki w każdym z tych elementów znajduje się inne paliwo, czyli pierwszy wyposażony jest w zwykły olej napędowy najczęściej ropę a drugi w olej roślinny. Ropa ma w tym wypadku zasilać silnik podczas rozruchu z kolei olej roślinny zasila nasz silnik, kiedy jest już nagrzany do określonej temperatury. W komplecie takim bardzo często znajduje się też filtr paliwa czy wymiennik ciepła, dzięki czemu na bieżąco można kontrolować temperaturę naszego oleju. Rozwiązanie to posiada bardzo dużą, zaletę ponieważ dzięki niemu możemy mieć pewność, że pojazd zawsze odpali, ponieważ w przypadku schłodzenia oleju zawsze można przełączyć samochód na konwencjonalne paliwo. Zmian w swoim samochodzie naturalnie możemy dokonywać sami jednak zawsze trzeba mieć do tego określoną wiedzę z zakresu mechaniki pojazdowej. Proponowany olej roślinny jest znakomitym bio paliwem, ponieważ nie tylko nie zanieczyszcza atmosfery, ale tez i jest bardziej wydajny i ekonomiczny. Ceny za tradycyjne paliwo wciąż skoczą i wzrastają tym czasem wyhodowanie paliwa na bazie rośliny jest o wiele tańsze. Zanim jednak spróbujemy tego paliwa musimy do niego odpowiednio przygotować pojazd. Oleje jako paliwo do samochodu cieszą się coraz większym zainteresowaniem jednak stać jest na nie tylko nie licznych koszt przeróbki lub kupna już dostosowanego do paliwa samochodu jest bardzo wysoki istnieją jednak realne perspektywy na zmianę tej sytuacji w przyszłości.

23 Zrównoważony rozwój to kolejny aspekt, który ma znaczy wpływ na ekologie naszego, środowiska naturalnego, zrównoważony rozwój to inaczej mówiąc eko rozwój zakłada on przede wszystkim życie na poziomie, które jest równoznaczne z obecnym rozwojem cywilizacyjnym dzięki temu mogą zostać zaspokojone nie tylko potrzeby obecnego pokolenia, ale też i przyszłego. Według badań socjologów oraz ekologów cywilizacja osiągnęła wysoki poziom dobrobytu jednak, aby sytuacja ta nie ulęgła drastycznej zmianie dobrobyt ten musi być odpowiednio gospodarowały. Ilość wydobywanego przez ludzi surowca naturalnego musi być równa potrzebom tak by nic nie ulęgło zniszczeniu. Model zrównoważonego rozwoju kieruje się równowagą, czyli zachowaniem równości pomiędzy wzrostem gospodarczym a dbaniem o środowisko naturalne. Sam termin zrównoważony rozwój jest bardzo szeroki pierwotnie sadzi się, że pochodzi z leśnictwa, twórcą tego określenia był Hans carl voon carlowitz termin ten oznaczał przede wszystkim gospodarowanie lasem i jego zasobami, w praktyce przekładało się to na wycinkę tylu drzew, aby las na tej działalności zbytnio nie ucierpiał i nie został zlikwidowany całkowicie. Metoda ta zakładała ponadto sadzenie nowych drzew w celu odbudowy systemu leśnego. Koncepcja ta była propagowana przez wszystkie niemieckie szkoły o profilu leśniczym i cieszyła się tak dużym uznaniem, że szybko rozpowszechniać się na inne kraje w tym też na Polskę. Obecnie definicja ta nie jest ograniczona tylko do strefy leśnictwa i zawiera w sobie bardziej złożone elementy. Aby dogłębnie zrozumieć, co kryje się pod pojęciem zrównoważony rozwój konieczne jest zapoznanie się z dwoma kluczowymi terminami takimi jak koncepcja podstawowych potrzeb oraz ograniczonych możliwości w ostatniej kategorii mieści się tez cały system ekologiczny. Cywilizacja wciąż się rozwija jest tak za sprawą postępu cywilizacyjnego oraz rożnych możliwości, jakie stwarza nam środowisko naturalne. Musimy jednak pamiętać o jednym, czyli że rozwój i technika nie mogą przewyższać potrzeb natury. Jeśli zbytnio ulegniemy pogoni za bytem doczesnym możemy na tym wiele stracić, środowisko zostanie tak bardzo zdewastowanie, że nie można będzie już z niego czerpać. Na względzie musimy mieć też dobro przyszłych pokoleń, które również będą musiały korzystać z dóbr natury. Co roku wydobywamy tony węgla, bogatego kruszcu czy wody wszystkie te składniki jednak z czasem ulęgają wyczerpaniu dlatego też musimy o nie odpowiednio zadbać. Celem nadrzędnym zrównoważonego rozwoju jest zachowanie prostych proporcji miedzy potrzebami ludzkimi oraz potrzebami natury. Ze środowiska nie można tylko czerpać, ponieważ w ten sposób znacząco na nie wpływamy i po kilku latach może zostać do tego stopnia zubożone, że nie będzie już możliwości wykorzystywania naturalnych zasobów ziemi. Polityka zrównoważonego rozwoju szczególnie ważna jest dla przyszłych młodych pokoleń, ponieważ to one będą borykały się z problemami niedoboru surowców naturalnych na ziemi.

4Ekologia leśna jest jednym z działów ekologii, nauka ta podejmuje przede wszystkim problem, leśnych układów, ponieważ te mają znaczący wpływ na ustalenie stosowania zasad hodowlano leśnych. Ekologia leśna daje nam wiele możliwości, ponieważ pozwala określić zdolność samoregulacji eko systemów leśnych a także pozwala określić las jako przyrodniczą całość, która występuje w biosferze. Dzięki tym wiadomościom możemy śmiało zrozumieć jak powstaje las i przede wszystkim, w jaki sposób oddziałuje on na środowisko przyrodnicze. Wiadomości z zakresu ekologii leśnej są też bogatym źródłem wiedzy dla takich nauk jak botanika, klimatologia. Ekologia leśna z czasem została rozbudowana o zagadnienia dotyczące istoty lasu, życia roślin i zwierząt, właściwości drzewostanów daje to olbrzymią wiedzę dla przyszłych pokoleń. Głównym czynnikiem, który przyczynił się do postępu w tej dziedzinie naukowej były zdobycze naukowo techniczne, które umożliwiły dogłębniejsze badania struktury lasu dokonały się one na przełomie dziewiętnastego oraz dwudziestego wieku i w ciąż ulegają modernizacjom i przeobrażeniom alby jak najlepiej służyć nauce. W ekologii leśnej nie można pominąć też zagadnienia eko stytemu leśnego, czyli całej populacji roślin zwierząt oraz wszystkich elementów przyrody nie ożywionej. Zazwyczaj kompleks leśny pojmowany jest jako jeden eko system w rzeczywistości jest jednak zupełnie inaczej, ponieważ ekosystem składa się z wielu maleńkich i drobnych elementów często o zupełnie innych stosunkach biocenotycznych i siedliskowych. Dlatego też w każdym lesie możemy wyrodzić kilka eko systemów. Systemy te mogą żyć obok siebie nie wpływając nawet na swoje egzystencje, w lesie można spotkać nie tylko ekosystem glebowy, ale też i stawy, rzeki, czyli sferę wodną. Co ważne zespól kilku eko systemów ma zdolność tworzenia całości przyrodniczej o wyższym rzędzie czyli tak wszystkim doskonale znanego krajobrazu przyrody. Ekologia leśna jest bardzo istotnym aspektem, jeśli chodzi o poznanie struktury lasu, ponieważ tylko na jej podstawie jest możliwe ustalenie zależności zachodzących pomiędzy jego strukturami. Im głębiej będziemy zorientowani w systemie leśnym tym bardziej pogłębiona zostanie wiedza z pokrewnych dziedzin, czyli botaniki czy zoologii. Las jest pięknym terenem, który jako jeden z nie wielu nie jest naruszony jeszcze cywilizacją, dlatego właśnie tutaj możemy spotkać ciekawe gatunki roślin i zwierząt żyjących w naturalnym środowisku. Ekologia leśna poza wymiarem typowo naukowym ma jeszcze na celu ochronę życia leśnego i zachodzących pomiędzy nimi zależnościami, ponieważ tylko w takich warunkach może rozwijać się ekosystem leśny. W celu ochrony życia w lesie proponowana jest przede wszystkim polityka ekologiczna jest ona regulowana aktami prawnymi, które maja na celu ochronę lasu i ziemi stwierdza ona również, że środowisko naturalne trzeba bronić przed degradacją i zapis ten jest regulowany prawnie mimo to nie wielu ludzi go przestrzega, przez co dochodzi od degradacji fauny i flory a tym samym całego naszego otoczenia.

3Ekologia społeczna swoje korzenie wywodzi od szkoły chicagowskiej, która to postulowała o badania ekologiczne, miały one obejmować przede wszystkim zagadnienia segregacji sukcesji mających miejsce na terenach miasta. Według tej koncepcji badawczej badaniom należało poddać procesy ekologii roślin oraz wpływu środowiska naturalnego na społeczeństwo. Istotny wpływ na poszerzanie świadomości ludzkiej na temat środowiska naturalnego wywarły prace Murray bookchina, który często poruszał sprawy dotyczące ekologii w swoich publikacjach naukowych pragnął on uświadomić ludzkość na temat degradacji, jaką wywołują w naturze oraz konsekwencji, jakie mogą wyniknąć z tego tytułu.. Autor zauważył tutaj pewną zależność, czyli decydujący wpływ ludzi na otoczenie i to właśnie w ich zachowaniu upatrywał przyczyn kryzysu ekologicznego na ziemi. To właśnie człowieka posiada możliwość panowania nad przyrodą jednak nie wykorzystuje tego prawa właściwe, czyli najczęściej czerpie z natury dla własnych korzyści. Ludzie nadmiernie wykorzystują zasoby ziemi, aby się wzbogacić lub zbudować prężniejszy przemysł tym czasem ziemia nie odradza się tylko coraz bardziej pustoszeje i staje się jałowa. Murray bookhcin proponuje wizje społeczeństwa, które żyje w zgodzie z natura proponuje ponadto odwrócenie wszystkich dotychczasowych tendencji, jakimi kierowali się ludzie, czyli odejście od kapitalizmu, rozwoju koncernów i burżuazyjnego społeczeństwa. Taka postaw ludzi może przede, wszystkim według autora przyczynić się do zrównania wsi z miastem, pracy umysłowej z fizyczną przy wykorzystania odpowiedniej eko technologi, taka ekologia wykorzystywałaby przede wszystkim odnawialne zasoby naszej ziemi. Wizje autora po kilku dziesięciu latach próbuje wprowadzić dzisiejszy rząd jednak nie jest to proste. Każdy pragnie poprawić stan naszego środowiska jednak ekol maszyny czy pojazdy jak dotąd są marzeniem tylko nie licznych. Produkcja eko paliwa jest zbyt droga, więc przez kolejnych parę lat musimy borykać się z zanieczyszczeniem wód czy powietrza. Ekologia społeczna jest nauką, która ma za zadnie przede wszystkim nauczać społeczeństwo na temat wszystkich zagrożeń, jakie niesie ze sobą złe korzystanie z bogactw natury. Ziemia jest domem nie tylko dla wielu gatunków zwierząt czy też roślin, ale też i ludzi, kiedy poszczególne elementy zanikną skończy się też życie dla nas. Szczególnie ważne miejsce w ekologii społecznej ludności zajmują przede wszystkim ekolodzy, ponieważ to oni w największym stopniu przyczyniają się do podnoszenia świadomości ludzi na temat ich otoczenia. Dzięki ich zapałowi wielu ludzi staje się bardziej wyczulonymi na sprawy ziemi. Oprócz pracy umysłowej wkładają oni też duży wysiłek w praktyczną stronę ochrony naszej ziemi, czyli organizują akcje sprzątania świata oraz spotkania z młodzieżą nie rzadko też protestują na rzecz ochrony środowiska. Ekologia społeczna jest szczególnie ważna dla przyszłych pokoleń, ludzi młodych, ponieważ to od nich zależeć będzie nasze środowisko i tym samym życie na ziemi.

1Sama nazwa ekologia pochodzi z języka greckiego i oznacza w dosłownym przekładzie dom oraz naukę. Współcześnie definiuje się to zagadnienie jako naukę o funkcjonowaniu przyrody. Ekologia poza badaniem struktury otoczenia naturalnego zajmuje się również życiem organizmów żywych i ich środowiskiem oraz bada wzajemne powiązania zachodzące pomiędzy nimi. Wszystkie organizmy żywe żyją we wzajemnym powiązaniu sieć tych relacji połączona jest także z ich środowiskiem naturalnym. Ekologią i badaniem natury zajmowano się już dawno temu, czyli w czasach starożytnych jednak jako nauka ta dziedzina rozwinęła się dopiero w wieku dziewiętnastym wtedy też wzrosła świadomość ludzi na temat środowiska naturalnego oraz jego ochrony. Ekologia łączy w sobie też inne nurty takie jak sozologie czy filozofie, ponieważ traktuje bardzo często o egzystencji przyrody i o miejscu, jakie zajmuje w nim człowiek. Najprościej ujmując zagadnienie ekologii można stwierdzić, że jest to nauka o naturze, jej zagrożeniach oraz konsekwencjach, jakie mogą wyniknąć z degradacji środowiska naturalnego. Bardzo często możemy też dostrzec w tej nauce przesłanki na temat samej ochrony środowiska. Termin ekologia został zapoczątkowany przez niemieckiego biologa w tysiąc osiemset sześćdziesiątym dziewiątym roku, który to przez te nazwę pragnął określić badania nad zwierzętami oraz ich relacje z otoczeniem naturalnym, ponieważ istnieje tutaj duża zależność, zwierzęta są nastawione na interakcje wrogie lub przyjazne z roślinami oraz innymi zwierzętami. Nauka ta jest bardzo szeroko pojmowana, jedni uważają, że zajmuje się oddziaływaniem, na organizmy czynników abiotycznych i biotycznych inni z kolei sadza, że ekologia jest nauką o ochronie środowiska. Tak szerokie pojmowanie ekologii prowadzi do powstania wielu terminów na jej określenie możemy spotkać je przede wszystkim w licznych publikacjach i podręcznikach szkolnych. Zagadnienie ekologii jest bardzo ważnym aspektem, dlatego też bardzo często przeznaczanych jest na nie wiele lekcji w celu uświadomienia młodzieży zagrożeń wynikających ze złego oddziaływania na środowisko i jego degradacje. Środowisko naturalne jest nie tylko miejsce życia fauny i flory, ale też i bezpośrednio ludzi, jeśli będzie niszczone to w końcu doprowadzi do śmierci wielu gatunków zwierząt i roślin. W Polsce problem zagrożenia środowiska jest bardzo znaczący, ponieważ wiele wód oraz gleb ulega zanieczyszczeniom, wszystko to sprawia, że polska znajduje się na ostatnich pozycjach, jeśli chodzi o ochronę środowiska. Ciągle ingerowanie w prawa przyrody wcześniej czy później da o sobie znać, ponieważ przyroda utraci cenna zdolność do samoregulacji, czyli możemy liczyć się z częstymi klęskami żywiołowymi, ocieplaniem klimatu czy podwoziami. Sami nie jako gotujemy sobie taki los, ponieważ nie zwracamy uwagę na swoje otoczenie i środowisko tylko niszczymy je. Za najważniejsze pojęcia w ekologii uważa się ekosystem, krajobraz czy biosfera i tym zagadnieniom poświęca się najwięcej publikacji.