Wpisy z Marzec, 2010

13Kolejnym ważnym źródłem energii jest energia jądrową pochodzi ona z rozczepienia jąder lub syntezy małych pierwiastków takich jak hel czy lit. Energia jądrowa związana jest przede wszystkim z procesem, pękania wiązań jądrowych. W dziedzinie energii jądrowej przełomowy był rok tysiąc dziewięćset trzydziesty ósmy, ponieważ wtedy zaobserwowano, że izotopy ulęgają rozczepieniu początkowo fakt ten chciano wykorzystać tylko do celów militarnych, czyli tworzenia baby jądrowej czasem jednak energia jądrowa znalazła inne zastosowanie, czyli do pozyskiwania energii. Zanim to jednak nastąpiło wykorzystywano ją do odwracania brzegu syberyjskich rzek projekt ten jednak miał wiele wad, ponieważ znacząco naruszał równowagę w przyrodzie i miął bardzo nie pożądane skutki, jeśli chodzi o żywe organizmy, ponieważ, narażone były przede wszystkim na promieniowanie jonizujące, które często prowadziło do śmierci. Poza śmiercią silniejsze organizmy mogły poważnie zachorować wiązało się to przede, wszystkim zmianami w systemie dna i nawet ciężkimi chorobami takimi jak białaczką. Skutek promieniowania mogły trwać wiele lat i przenosić się z genami upośledzając przy tym organizmy żywe. Szkodliwe promieniowanie może mieć dwa źródła, czyli może być emitowane od zewnątrz wtedy łatwiej jest je usunąć i od wewnątrz organizmu wtedy przedostaje się przez skórę i układ pokarmowy jest to najbardziej niebezpieczny typ promieniowania, ponieważ powoduje ciężka jonizacje. Co ważne człowiek co roku poddawany jest jonizacji dawka ta jednak nie jest tak silna dlatego nie chorujemy z czasem jednak ulega ona zwiększeniu na skutek prób nuklearnych czy wybuchów elektrowni atomowych. Promieniowanie jonizujące może być bardzo szkodliwe dla organizmu, ale tylko wtedy, kiedy nastąpi reakcja nie por zadana, czyli awaria systemu lub wybuch, zdarza się to jednak bardzo rzadko, ponieważ nad pracą takiej elektrowni czuwa wielu ludzi. Poza negatywną stroną promieniowania elektrownie jądrowe posiadają bardzo wiele zalet, czyli po pierwsze nie zanieczyszczają środowiska tak silnie jak elektrownie zasilane węglem, poza tym nie wyczerpują zasobów ziemi, ponieważ energia w nich powstał wywarza się samoczynnie z rozczepienia jądra atomu. Zastosowanie ekologicznych źródeł energii było dawniej jedynie ciekawostką energia jądrowa była wykorzystywana w formie siły militarnej obecnie jednak sytuacja ta ulega poważnej zmianie, ponieważ przy zbyt dużym eksploatowaniu pali pochodzących z ziemi niszczymy ją, poza tym wydobywanie tych cennych składników jest dość drogie. Stosownie elektrowni jądrowych ma też wymiar ekologiczny, ponieważ poprzez nie zmniejsza się emitowanie szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery, czyli tlenku węgla, azotu czy nawet siarki. Elektrownie jądrowe są nową technologią, która pozwala na wydobycie energii nie szkodząc i nie degradując przy tym naturalnego środowiska. Ma ona naturalnie swoja wadę, czyli po wytworzeniu energii jądrowej powstają odpady jądrowe jednak te można skutecznie przechowywać lub niszczyć w odpowiedni sposób wystarczy tylko odpowiedni sprzęt.

20Ochrona środowiska jest to cały zakres działań, które wykonuje się w celu zabezpieczenia bytu środowiska naturalnego. Działania te mają tez na celu odnawianie zasobów środowiska naturalnego, które z roku na rok są pomniejszane. Istniej kilka sposób na to, aby ochraniać środowisko bardzo ważnym aspektem jest tutaj kierowanie się zasadą zrównoważonego rozwoju, czyli nic nie może odbywać się nadmiernym kosztem natury. Kolejnym sposobem na ochronę jest przeciwdziałanie zanieczyszczeniom w tym wypadku szczególnie ważne jest informowanie ludzi o, zanieczyszczeniach, jakie powodują, aby mieli pełna tego świadomość. Ochronę środowiska reguluje wiele przepisów prawnych w szczególności ważna jest tutaj ustaw mówiąca o ochronie środowiska. Termin ochrona środowiska jest bardzo szeroki i szczególnie mocno, powiązany z takimi naukami jak edukacja ekologiczna, eko etyka. W Polsce problem ochrony środowiska jest bardzo bliski ludziom, ponieważ wiele rzek na skutek zanieczyszczeń jest zniszczona i zdegradowana podobnie jest też w górach czy lasach. Polska bardzo mało interesuje się sprawami ochrony środowiska tym czasem, ingerowanie w prawa natury powoduje, że środowisko podatne jest na zmiany klimatu oraz liczne klęski żywiołowe. Znakomicie wiedzą o tym ekolodzy oraz ruch na rzecz ochrony środowiska ugrupowanie to obejmuje również partie zielonych jego głównym założeniem jest dbanie o ochronę środowiska naturalnego oraz zmianę pojmowania i podchodzenia do zagadnienia ochrony środowiska ludzi postronnych, tylko zgrupowane działanie może pomóc oczyścić ziemie z ogromnej liczny zanieczyszczeń. Założenia ruchu są bardzo proste według nich ludzie są częścią eko sytemu, więc nie mogą szkodzić otoczeniu, ponieważ wtedy szkodzą też sobie. Działania mające na celu poprawę naszego środowiska stały się ostatnimi czasy bardzo popularne wpływa to bezpośrednio na powstanie nowej grupy społecznej ludzie wykształconych i mających świadomość zagrożeń, jakie gromadzą się nad ziemią. Osoby te chętnie kupują torby i produkty ekologiczne, ponieważ dzięki nim nie degradują środowiska. Ochrona środowiska nie ogranicza się tylko do działalności ludzi statecznych i zamożnych ponieważ coraz częściej problem ten jest poruszany przez młodzież. Grupy takie organizują się w większe, społeczności które podzielają podobne poglądy w sprawie ekologii i ochrony środowiska. Nowy trend zyskał nowa nazwę eko seksualizm i skupia się przede wszystkim na zagadnieniach ochrony natury. Osoby takie nie tylko, debatują, ale też i czynnie działają, czyli reklamują produkty odnawialne promują ekologie. Jest bardzo wiele działań, jakie można wykonać w celu ochrony środowiska naturalnego zanim jednak ich się podejmiemy musimy mieć świadomość tego, czym są i jak wpływają na naszą naturę. Środowisko, co roku ubożej, ponieważ nie dbamy o nie dodatkowo czerpiemy z niego dobra materialne wszystko to nie pozostaje bez znaczenia dla natury, która bardzo się zmienia. Aby móc cieszyć się piękna natura i zdrowym powietrzem musimy zmienić nasze dotychczasowe nawyki i przede wszystkim zmniejszyć emitowanie gazów do atmosfery.

21Ochrona środowiska naturalnego jest bardzo ważnym aspektem dla zachowania równowagi na ziemi, problem ten rozumieją przede wszystkim organizacje ekologiczne, które starają się uświadomić ludziom zagrożenia płynące z degradacji środowiska naturalnego. Organizacje te mogą być globalne, państwowe lub lokalne różny może też być sposób ich kierowania jedne mogą być instruowane przez rząd inne nawet przez osoby prywatne. Wśród organizacji działających na rzecz ochrony środowiska wyróżniamy kilka najbardziej prężnie działających są to narodowy fundusz ochrony środowiska, przyjaciele ziemi czy front wyzwolenia ziemi. Sprawa ochrony środowiska naturalnego jest tak ważna, że była również tematem konferencji, jaka odbyła się w tysiąc dziewięćset siedemdziesiątym drugim roku, wzięło w niej udział blisko sto piętnaście państw w celu ustalenia programu naprawczego naszego środowiska. Podczas konferencji powołano również specjalny program pod nazwa unpe w późniejszym czasie powstała też druga konferencja znana wszystkim pod nazwa szczyt ziemi w tym wypadku również chodziło o wcielenie w życie polityki ochrony środowiska. Na rzecz ochrony środowiska bardzo prężnie działają przede wszystkim organizacje poza rządowe zaliczamy do nich partię ciemno i jasnozielonych. Z grup tych najbardziej popularną jest partia jasnozielonych, ponieważ składa się z bardziej znanych grup społecznych takich jak przyjaciele ziemi czy Greenpeace. Celem nadrzędnym jasnozielonych jest zwrócenie uwagi na kwestie ochrony środowiska. Jasnozieloni swoje postulaty kierują przede wszystkim w stronę rządu po to, aby ustawami i rozporządzeniami ochronił przyrodę. Bardziej radykalne poglądy głoszą ciemnozieloni, którzy uważają, że współczesne ideologie są przekupne i to właśnie one odpowiadają w znaczącej części za degradacje środowiska naturalnego. Ideologie te nie postrzegają człowieka jako wyższą forem życia ani jako element środowiska, dlatego zezwalają na to, mógł one czerpać z ziemi zasoby naturalne. Grupa ta uważa, że ten stan rzeczy jest spowodowany przede wszystkim pogonią za postępem cywilizacyjnymi rozwojem, który nie zawsze jest dobry dla naszego środowiska naturalnego. W wyniku nadmiernego postępu cywilizacyjnego zasoby ziemi są bardzo znacząco wyczerpywane zmienia się tez nasze otoczenie, które jest zaśmiecane i niszczone. Człowiek jest wyższa formą życia to on ma prawo do zarządzania zasobami i natury musi jednak wykonywać to właściwe najczęściej nie z ma w tej kwestii umiaru, dlatego też powoływane są nowe partie oraz ugrupowania, które stoją na straży środowiska naturalnego. Co pewien czas organizacje te spotykają się na tak zwanych konferencjach po to aby wspólnie zastanowić się nad polityką ochrony środowiska naturalnego. Tylko wspólne dzianie na zakrojone szeroką skale może zmienić cos w środowisku naturalnym, które ciągle jest poddawane degradacji i wyniszczaniu. Działania takie są znaczące przede wszystkim dla losów przyszłych pokoleń i zachowania życia na ziemi.

19Reforma podatkowa znana też po nazwa zielonej reformy podatkowej ma na celu zwiększenie opodatkowania produktów powstających bezpośrednio ze środowiska oraz wszelkich zanieczyszczeń konsumpcyjnych. Reforma ta powoduje, że do budżetu państwa ma dodatkowe środki na ochronę środowiska naturalnego. Posunięcia przyczyniają się również do efektywniejszego gospodarowania surowcami naturalnymi, które wciąż ulęgają uszczupleniu. Naukowcy wciąż pracują nad nowymi metodami pozyskiwania surowców lub wytwarzani ich ze sadowiska naturalnego jak ma to miejsce w przypadku energii elektrycznej. Wyższe ceny przyczyniają się do innowacyjności w dziedzinie gospodarki oraz do podnoszenia jakości produktów. Jak dotąd elementy reformy ekologicznej wprowadzone zostały tylko w nielicznych państwach należących do unii europejski czyli do Niemiec Szwecji Holandii oraz Danii. Zwolenników zielonej reformy jest bardzo wielu postulują oni o wniesie reformy ekologicznej również na pozostałe kraje w tym na teren polski, szczególnie mocno opowiada się za tym partia zielonych, której założeniem są działania pro ekologiczne oraz ochrona praw człowieka. Partia ta została założona stosunkowo nie dawno, ponieważ w roku dwa tysiące trzecim mimo to pełni ważną funkcje w systemie reformy ekologicznej. Społeczność ta składa się z rożnych środowisk społecznych, czyli działają w niej osoby z organizacji pozarządowych, ekologicznych. Zasadniczym celem tego ugrupowania jest reforma ekologiczna w Polsce oraz przystąpienie polski do unii, ponieważ po wejściu do niej będą kraj obowiązywały całkiem nowe prawa ekologiczne. Unia Europejka kładzie duży nacisk na sprawy ekologii, dlatego tez członkostwo w niej jest tak ważne. Działalność zielonych widać przede wszystkim w Polsce tutaj wiernie walczą o ochronę natury najgłośniejszą kampanią, w która przyniosła im rozgłos był strajk przeciwko obwodnicy w Augustynowie biegnącej przez dolinę, Rozpudy. Dzięki tego typu akcjom wstrzymali postęp cywilizacyjny, które bardzo mocno zachwiałby ekologia i całym bogactwem natury występującym w tamtejszych terenach. Głównymi filarami działalności zielonych jest ekologia sprawiedliwość demokracja oraz pacyfizm. Ruch zielonych jest bardzo rozbudowany jednak, osamotniony, ponieważ w Polsce brakuje organizacji, które zajęłyby się problemami ekologii. Reforma ekologiczna jest bardzo ważnym posunięciem, jeśli chodzi o nasze środowisko, ponieważ nasuwa na społeczeństwo pewne regulacje prawne i nie jako zmusza ich do działania na rzecz środowiska. Środowiska jest przecież naszym wspólnym dobrem, o które powinni walczyć wszyscy. Ma to odbicie również w konstytucji gdzie istniej zapis mówiący o ochronie środowiska i obowiązkach obywatela względem natury. Dzięki tej reformie ulec zmianie może przede wszystkim sposób pozyskiwania dóbr z natury oraz ich zasięg, skala, na jaką wydobywane są surowe naturalne z głębi ziemi jest zbyt wielka i grozi dużym ubożeniem ziemi w przyszłości a nawet całkowitym ich zatraceniu.